Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im.... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego w Kętrzynie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.83

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 8 listopada 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego w Kętrzynie

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 15 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego w Kętrzynie (Dz. Urz. KGSG poz. 14) w załączniku w § 26 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) Komendant Placówki Straży Granicznej w Olsztynie.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.