Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 5 września 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 32 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 33 oraz z 2012 r. poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

"19) realizacja zadań związanych z obsługą logistyczną Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, o której mowa w § 2 ust. 2 zarządzenia nr 42 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania mienia pomiędzy Sudeckim Oddziałem Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku i Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim (Dz. Urz. KGSG poz. 49), w zakresie właściwości Wydziału.";

2) w § 12 w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

"23) realizacja zadań związanych z obsługą logistyczną Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, o której mowa w § 2 ust. 2 zarządzenia nr 42 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania mienia pomiędzy Sudeckim Oddziałem Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku i Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim (Dz. Urz. KGSG poz. 49), w zakresie właściwości Wydziału.";

3) w § 14 w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

"23) realizacja zadań związanych z obsługą logistyczną Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, o której mowa w § 2 ust. 2 zarządzenia nr 42 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania mienia pomiędzy Sudeckim Oddziałem Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku i Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim (Dz. Urz. KGSG poz. 49), w zakresie właściwości Wydziału.".

§  2. Przepisy zarządzenia stosuje się od dnia podpisania przez Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej i Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej końcowego protokołu zdawczo - odbiorczego o przejęciu przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej składników mienia Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.