Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 12 lipca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 30 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 września 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 36, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

"19) realizacja zadań związanych z obsługą logistyczną Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, o której mowa w § 2 ust. 2 zarządzenia Nr 43 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania mienia pomiędzy Karpackim Oddziałem Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu a Śląsko - Małopolskim Oddziałem Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu (Dz.Urz. KGSG poz. 50), w zakresie właściwości Wydziału.";

2) w § 10 w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

"23) realizacja zadań związanych z obsługą logistyczną Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, o której mowa w § 2 ust. 2 zarządzenia Nr 43 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania mienia pomiędzy Karpackim Oddziałem Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu a Śląsko - Małopolskim Oddziałem Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu (Dz.Urz. KGSG poz. 50), w zakresie właściwości Wydziału.";

3) w § 12 w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

"23) realizacja zadań związanych z obsługą logistyczną Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu, o której mowa w § 2 ust. 2 zarządzenia Nr 43 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania mienia pomiędzy Karpackim Oddziałem Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu a Śląsko - Małopolskim Oddziałem Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu (Dz.Urz. KGSG poz. 50), w zakresie właściwości Wydziału.".

§  2. Przepisy zarządzenia stosuje się od dnia podpisania przez Komendanta Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej i Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej końcowego protokołu zdawczo - odbiorcego o przejęciu przez Śląsko - Małopolski Oddział Straży Granicznej składników mienia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.