Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2009.6.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 czerwca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 2 czerwca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk Karola Bacza w Gdańsku

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia nr 32 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 września 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk Karola Bacza w Gdańsku (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 38, z 2005 r. Nr 4, poz. 19 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 4, Nr 3, poz. 32 i Nr 5, poz. 49) zmienionego zarządzeniami nr 42 z dnia 23 maja 2008 r. i nr 63 z dnia 28 sierpnia 2008 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25) współdziałanie z Wydziałem XIV Zamiejscowym Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Gdańsku w sprawach, w których, na podstawie odrębnych przepisów, do zadań Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej należy rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;";

2) w § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) występowanie do Wydziału XIV Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Gdańsku z wnioskiem o wyrażenie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz kandydatów do służby w Straży Granicznej, w przypadkach w których, na podstawie odrębnych przepisów, Zarząd Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej jest zobowiązany lub uprawniony do wyrażania stanowiska;";

3) w § 26:
a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Na zaopatrzeniu komendanta oddziału, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, pozostaje:",

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Komórka wewnętrzna wyodrębniona w strukturze wydziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,wykonująca zadania w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, pozostaje na zaopatrzeniu komendanta tego ośrodka.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.