Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2007.2.25

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 24 września 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 39 ust. 6 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) oraz w związku z § 6 ust. 1 statutu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 75, poz. 843, z 2000 r. Nr 46, poz. 534 oraz z 2006 r. Nr 198, poz. 1455), zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zmienionego zarządzeniem Nr 16 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 marca 2007 r. oraz Nr 17 z dnia 12 lipca 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 5 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) samodzielne stanowisko doradcy Komendanta.",

2)
w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Biurem Finansów kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy. Zastępca dyrektora sprawuje jednocześnie funkcję głównego księgowego.",

3)
w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Sekretariat Rady Naukowej prowadzi funkcjonariusz wyznaczony przez Komendanta Głównego.",

4)
w § 9 w ust. 8 i ust. 9 wyrazy "przez głównego księgowego lub jego zastępcę" zastępuje się wyrazami "przez głównego księgowego lub pracownika zastępującego głównego księgowego.",
5)
w § 27 w pkt 1 dodaje się ppkt oznaczony lit. "r" w brzmieniu:

"r) prowadzenie zagadnień związanych z odbywaniem służby zastępczej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.",

6)
w § 29 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) koordynowanie współdziałania komórek organizacyjnych Komendy Głównej z organizacjami pozarządowymi.",

7)
w § 31 w pkt 5 po wyrazach "Komendy Głównej" skreśla się wyrażenie "z organizacjami pozarządowymi,".
§  2.
Załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zmieniony zarządzeniem Nr 16 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 marca 2007 r. oraz Nr 17 z dnia 12 lipca 2007 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy opublikowane zostały w Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i nr 169, poz. 1414 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

Liczba i rodzaje stanowisk organizacyjnych Komendy Głównej PSP