Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.3.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 1 marca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 32 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 września 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 38 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19), zmienionego zarządzeniem Nr 8 z dnia 29 stycznia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 2:

– po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) Poradnia Przyzakładowa nr 1 w Gdańsku i Poradnia Przyzakładowa nr 2 w Świnoujściu - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Morskiego oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku;",

– pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) Samodzielny Pododdział Odwodowy.",

– uchyla się pkt 16;

b) w ust. 3 wyrazy "asystent do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy" zastępuje się wyrazami: "starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy";
2) w § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Komórkami organizacyjnymi komendy oddziału kierują:

1) naczelnicy przy pomocy swoich zastępców (kierowników zespołów w Wydziale Koordynacji Działań i Wydziale Finansów) - w wydziałach;

2) kierownicy (kierownik zakładu opieki zdrowotnej przy pomocy swojego zastępcy) - w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 13-14a;

3) dowódca przy pomocy swojego zastępcy - w Samodzielnym Pododdziale Odwodowym.

2. Zespołem Audytu Wewnętrznego kieruje kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny.";

3) w § 5:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) współpraca z Gabinetem Komendanta Głównego Straży Granicznej, Biurem Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej;",

b) po pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13-14 w brzmieniu:

"13) prowadzenie kancelarii jawnej i realizacja jej zadań;

14) prowadzenie ewidencji pieczęci imiennych, urzędowych i służbowych oraz stempli do plombowania;",

c) uchyla się pkt 9;
4) w § 6:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) organizowanie i nadzór nad prowadzoną przez placówki obserwacją przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykrywania statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach oraz informowania o tych przelotach właściwego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) nadzorowanie wydawania przez komendantów placówek Straży Granicznej zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, z wyłączeniem wiz oraz przepustek, o których mowa w art. 15a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694);",

c) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) organizowanie i koordynowanie współdziałania pomiędzy poszczególnymi granicznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz organizowanie współdziałania tych jednostek z placówkami sąsiednich oddziałów i jednostkami organizacyjnymi Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej i Marynarki Wojennej;

9) opiniowanie, wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod i sposobów ochrony granicy państwowej i dokonywania kontroli ruchu granicznego;",

d) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) opiniowanie projektów budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej ochronie granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego, a także zasad jej wykorzystania oraz opiniowanie możliwości wprowadzenia określonego rodzaju ruchu granicznego w przejściach granicznych;";

5) w § 7a w pkt 19 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) wydawania wiz oraz przepustek, o których mowa w art. 15a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694);";

6) w § 8:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) koordynowanie współdziałania oddziału z innymi służbami, w szczególności z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Siłami Powietrznymi, Urzędami Morskimi, Okręgowymi Inspektoratami Rybołówstwa Morskiego, Marynarką Wojenną oraz Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa;",

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) przygotowanie i nadzorowanie prowadzenia szczególnej ochrony obiektów komendy oddziału ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;";

7) w § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zapewnienie kryptograficznej ochrony informacji przekazywanych za pośrednictwem technicznych środków łączności i informatyki;";

8) w § 10:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) występowanie do Wydziału XIV Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Gdańsku z wnioskiem o:

a) wyrażenie stanowiska o kandydatach do służby i pracy w oddziale,

b) wyrażenie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę albo zatrudnionych w oddziale, proponowanych do:

- wyróżnienia udzielanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału,

- wzięcia udziału w szkoleniach zagranicznych lub organizowanych przez podmioty zagraniczne,

- mianowania lub powołania na stanowiska służbowe określone w odrębnych przepisach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub zatrudnienia na tych stanowiskach,

c) wyrażenie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziale:

- występujących z prośbą o: zaopiniowanie podania o wydanie pozwolenia na broń lub udzielenie zezwolenia na podjecie zajęcia zarobkowego poza służbą,

- proponowanych do: mianowania na wyższy stopień, oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa, skierowania na przeszkolenie specjalistyczne wymagane do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej i na szkolenie w zakresie szkoły chorążych;",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością napisów na tablicach urzędowych i informacyjnych w oddziale;",

c) pkt 13-15 otrzymują brzmienie:

"13) opracowywanie informacji, sprawozdań oraz analiz w zakresie właściwości Wydziału;

14) wystawianie i wydawanie, zgodnie z właściwością Wydziału, dokumentów wynikających ze stosunku służbowego albo pracy funkcjonariuszom i pracownikom pełniącym służbę lub zatrudnionym w oddziale oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

15) przeprowadzanie próbnego testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz testów ze sprawności fizycznej i strzelań sprawdzających dla funkcjonariuszy oddziału;",

d) uchyla się pkt 19;
9) w § 12 uchyla się pkt 13 i 14;
10) w § 14:
a) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"§ 10a) prowadzenie i realizacja zadań poczty specjalnej w zakresie przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów w oddziale;",

b) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu;

"13a) współudział w przygotowaniu i prowadzenie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności;";

11) w § 15:
a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

"3a) nadzorowanie prowadzenia przez dywizjony Straży Granicznej obserwacji przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykrywania statków powietrznych i obiektów latających przekraczających granicę państwową na małych wysokościach przez jednostki pływające dywizjonów Straży Granicznej w trakcie realizacji ustawowych zadań oraz informowania o tych przelotach właściwego Ośrodka Dowodzenia i naprowadzania Sił Powietrznych;

3b) nadzorowanie wykorzystywania Zautomatyzowanego Systemu Radiolokacyjnego Nadzoru polskich obszarów morskich w ochronie morskiego odcinka granicy państwowej przez dywizjony Straży Granicznej;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) nadzorowanie współdziałania dywizjonów Straży Granicznej z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami Marynarki Wojennej i właściwymi jednostkami Sił Powietrznych oraz organami ochrony granic państwa sąsiedniego w zakresie określonym przez komendanta oddziału",

c) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) realizacja Planu SAR, w zakresie właściwości Wydziału;",

d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) prowadzenie, w sposób ustalony przez komendanta oddziału, współpracy międzynarodowej oraz wykonywanie w tym zakresie zadań wynikających z umów międzynarodowych zawartych przez Rzeczypospolitą Polską, w tym:

a) organizowanie i koordynowanie współpracy międzynarodowej oddziału oraz prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej tej współpracy,

b) realizowanie zadań określonych dla Narodowego Centrum Koordynacyjnego,

c) przygotowywanie merytoryczne i organizacyjne kontaktów zagranicznych komendanta oddziału, w tym jego spotkań jako pełnomocnika granicznego Rzeczypospolitej Polskiej,

d) przygotowywanie od strony organizacyjnej podróży służbowych poza granicami kraju funkcjonariuszy oddziału;",

e) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) współpraca z Zarządem Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej, Biurem Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Biurem Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie właściwości Wydziału;";

12) w § 16 po pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) wykonywanie pieczęci i stempli na potrzeby komórek organizacyjnych komendy oddziału i granicznych jednostek organizacyjnych, na podstawie złożonych i zatwierdzonych zamówień.";

13) po § 17a dodaje się § 17b w brzmieniu:

"§ 17b. Szczegółowy zakres zadań Poradni Przyzakładowej nr 1 w Gdańsku i Poradni Przyzakładowej nr 2 w Świnoujściu - Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku określają odrębne przepisy.";

14) w § 18:
a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Do szczegółowego zakresu zadań Samodzielnego Pododdziału Odwodowego należy:",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) szkolenie bieżące funkcjonariuszy pełniących służbę w pododdziale.";

15) uchyla się § 19;
16) w § 22:
a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Do szczegółowego zakresu obowiązków specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy należy:",

b) w ust 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy jest uprawniony do:";

16) w § 23 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) współdziałania z rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Straży Granicznej i Wydziałem Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie właściwości rzecznika prasowego komendanta oddziału;";

17) § 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. W terytorialnym zasięgu działania oddziału znajdują się następujące terenowe organy Straży Granicznej:

1) Komendant Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu;

2) Komendant Placówki Straży Granicznej w Międzyzdrojach;

3) Komendant Placówki Straży Granicznej w Rewalu;

4) Komendant Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu;

5) Komendant Placówki Straży Granicznej w Darłowie;

6) Komendant Placówki Straży Granicznej w Ustce;

7) Komendant Placówki Straży Granicznej w Łebie;

8) Komendant Placówki Straży Granicznej we Władysławowie;

9) Komendant Placówki Straży Granicznej w Gdyni;

10) Komendant Placówki Straży Granicznej w Gdańsku;

11) Komendant Placówki Straży Granicznej w Gdańsku-Rębiechowie

12) Komendant Placówki Straży Granicznej w Elblągu;

13) Komendant Placówki Straży Granicznej w Krynicy Morskiej;

14) Komendant Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Świnoujściu;

15) Komendant Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Gdańsku.";

18) użyte w § 6 pkt 1-3 w różnych przypadkach wyrazy "granicznych jednostek organizacyjnych" zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem "placówek", w § 13 pkt 13 wyrazy "strażnicach Straży Granicznej" zastępuje się wyrazem "placówkach";
19) użyte w § 7 pkt 25, § 14 pkt 5 i § 26 ust. 1 w różnych przypadkach wyrazy "Wydział XIV Zamiejscowy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Gdańsku" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Wydział XIV Zamiejscowy Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Gdańsku", w § 26 ust. 2 wyrazy "Dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "Dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej";
20) użyte w § 17a pkt 2 i 11 w różnych przypadkach wyrazy "Samodzielny Zespół Analizy Ryzyka Komendy Głównej Straży Granicznej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Biuro Analiz Strategicznych Komendy Głównej Straży Granicznej".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.