Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.3.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 28 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 41 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 października 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 48 oraz z 2005 r. Nr 3, poz. 10), zmienionego zarządzeniem Nr 17 z dnia 30 stycznia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
a) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"2. Komórkami organizacyjnymi komendy oddziału są:

1) Wydział Prezydialny;

2) Wydział Graniczny;

3) Wydział Operacyjno-Śledczy;

4) Wydział do Spraw Cudzoziemców;

5) Wydział Koordynacji Działań;

6) Wydział Łączności i Informatyki;

7) Wydział Kadr i Szkolenia;

8) Wydział Finansów;

9) Wydział Techniki i Zaopatrzenia;

10) Wydział Lotniczy z siedzibą w Huwnikach;

11) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

12) Samodzielna Sekcja Nadzoru i Kontroli;

13) Samodzielna Sekcja Analizy Ryzyka;

14) Poradnia Przyzakładowa z Izbą Chorych w Przemyślu - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu;

15) Pluton Odwodowy Specjalny.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Komórkami organizacyjnymi komendy oddziału kierują:

1) naczelnicy przy pomocy swoich zastępców (kierowników zespołów w Wydziale Koordynacji Działań i Kierowników sekcji w Wydziale Finansów) - w wydziałach;

2) kierownicy (kierownik zakładu opieki zdrowotnej) - w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 12-14;

3) dowódca - w Plutonie Odwodowym Specjalnym.

2. Zespołem Audytu Wewnętrznego kieruje kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny.";

3) w § 5:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) współpraca z Gabinetem Komendanta Głównego Straży Granicznej i Biurem Współpracy Międzynarodowej Komendanta Głównego Straży Granicznej;",

b) po pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14-15 w brzmieniu:

"14) prowadzenie kancelarii jawnej oraz realizacja jej zadań;

15) prowadzenie ewidencji pieczęci imiennych, urzędowych i służbowych oraz stempli do plombowania.";

4) w § 6:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) organizowanie i nadzór nad prowadzoną przez placówki obserwacją przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykrywania statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach oraz informowania o tych przelotach właściwego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) nadzorowanie wydawania przez komendantów placówek zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, z wyłączeniem wiz;";

c) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) organizowanie i koordynowanie współdziałania pomiędzy poszczególnymi placówkami w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz organizowanie współdziałania tych placówek z placówkami sąsiednich oddziałów i jednostkami organizacyjnymi Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Żandarmerii Wojskowej;

9) opiniowanie, wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod i sposobów ochrony granicy państwowej i dokonywania kontroli ruchu granicznego;",

d) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) opiniowanie projektów budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej ochronie granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego, a także zasad jej wykorzystania oraz opiniowanie możliwości wprowadzenia określonego rodzaju ruchu granicznego w przejściach granicznych;";

5) w § 8:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) koordynowanie współdziałania oddziału z innymi służbami, w szczególności z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Siłami Powietrznymi;",

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) przygotowanie i nadzorowanie prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności;";

6) w § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"9) zapewnienie kryptograficznej ochrony informacji przekazywanych za pośrednictwem technicznych środków łączności i informatyki;";

7) w § 10:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) występowanie do Wydziału VII Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Przemyślu z wnioskiem o:

a) wyrażanie stanowiska o kandydatach do służby i pracy w oddziale,

b) wyrażenie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę albo zatrudnionych w oddziale, proponowanych do:

- wyróżnienia udzielanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału,

- wzięcia udziału w szkoleniach zagranicznych lub organizowanych przez podmioty zagraniczne,

- mianowania lub powołania na stanowiska służbowe określone w odrębnych przepisach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub zatrudnienia na tych stanowiskach,

c) wyrażanie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziale:

- występujących z prośbą o: udzielenie zezwolenia na podjecie zajęcia zarobkowego poza służbą, zaopiniowanie podania o wydanie pozwolenia na broń,

- proponowanych do: mianowania na wyższy stopień, oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa, skierowania na przeszkolenie specjalistyczne wymagane do mianowania na pierwszy stopień oficerski i na szkolenie w zakresie szkoły chorążych;",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością napisów na tablicach urzędowych i informacyjnych w oddziale;",

c) pkt 13,14 i 15 otrzymują brzmienie:

"13) opracowywanie informacji, sprawozdań oraz analiz w zakresie właściwości Wydziału;

14) wystawianie i wydawanie, zgodnie z właściwością Wydziału, dokumentów wynikających ze stosunku służbowego albo pracy funkcjonariuszom i pracownikom pełniącym służbę lub zatrudnionym w oddziale oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

15) przeprowadzanie próbnego testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz testów ze sprawności fizycznej i strzelań sprawdzających dla funkcjonariuszy oddziału;",

d) uchyla się pkt 19;
8) w § 12:
a) uchyla się pkt 13 i 14,
b) po pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

"22) wykonywanie pieczęci i stempli na potrzeby komórek organizacyjnych komendy oddziału, placówek i Plutonu Odwodowego Specjalnego na podstawie złożonych i zatwierdzonych zamówień.";

9) w § 14:
a) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) prowadzenie i realizacja zadań poczty specjalnej w zakresie przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów;",

b) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) współudział w przygotowaniu i prowadzenie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności;";

10) po § 15a dodaje się § 15b w brzmieniu:

"§ 15b. Szczegółowy zakres zadań Poradni Przyzakładowej z Izbą Chorych w Przemyślu - Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu określają odrębne przepisy.";

11) uchyla się § 17;
12) w § 21 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) współdziałanie z rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Straży Granicznej i Wydziałem Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie właściwości rzecznika prasowego komendanta oddziału;";

13) § 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. W terytorialnym zasięgu działania oddziału znajdują się następujące terenowe organy Straży Granicznej:

1) Komendant Placówki Straży Granicznej w Horyńcu-Zdroju;

2) Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie;

3) Komendant Placówki Straży Granicznej w Korczowej;

4) Komendant Placówki Straży Granicznej w Kalnikowie;

5) Komendant Placówki Straży Granicznej w Medyce;

6) Komendant Placówki Straży Granicznej w Hermanowicach;

7) Komendant Placówki Straży Granicznej w Huwnikach;

8) Komendant Placówki Straży Granicznej w Wojtkowej;

9) Komendant Placówki Straży Granicznej w Krościenku;

10) Komendant Placówki Straży Granicznej w Czarnej Górnej;

11) Komendant Placówki Straży Granicznej w Stuposianach;

12) Komendant Placówki Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych;

13) Komendant Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie - Jasionce.";

14) w § 5 pkt 6 i 7, § 6 pkt 1-3, 5 i 10, § 7 pkt 6, 8 i 11, § 8 pkt 3, 5-6, 9, 11 i 15, § 12 pkt 2, 5 i 16, § 14 pkt 13, § 15 pkt 1, § 15a pkt 1, 8 i 10, § 19 ust. 1 pkt 1 i 14 użyte w różnych przypadkach wyrazy "graniczne jednostki organizacyjne" zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem "placówki", w § 13 pkt 11 wyraz "strażnicach Straży Granicznej" zastępuje się wyrazem "placówkach", w § 26 ust. 3 pkt 1 wyrazy "komendantów granicznych jednostek organizacyjnych" zastępuje się wyrazami "komendantów placówek";
15) w § 7 pkt 25, § 14 pkt 5 i § 24 ust. 1 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Wydział VII Zamiejscowy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Przemyślu" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Wydział VII Zamiejscowy Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Przemyślu", w § 24 ust. 2 wyrazy "dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "Dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej";
16) w § 15a pkt 2 i 11 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Samodzielny Zespół Analizy Ryzyka Komendy Głównej Straży Granicznej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Biuro Analiz Strategicznych Komendy Głównej Straży Granicznej".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r.