Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.3.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 28 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 34 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 września 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 41, z 2005 r. Nr 4, poz. 18 oraz z 2006 r. Nr 3, poz. 12), zmienionego zarządzeniem Nr 16 z dnia 30 stycznia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komórkami organizacyjnymi komendy oddziału są:

1) Wydział Prezydialny;

2) Wydział Graniczny;

3) Wydział Operacyjno-Śledczy;

4) Wydział do Spraw Cudzoziemców;

5) Wydział Koordynacji Działań;

6) Wydział Łączności i Informatyki;

7) Wydział Kadr i Szkolenia;

8) Wydział Finansów;

9) Wydział Techniki i Zaopatrzenia;

10) Wydział Lotniczy;

11) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

12) Samodzielna Sekcja Nadzoru i Kontroli;

13) Samodzielna Sekcja Analizy Ryzyka;

14) Poradnia Przyzakładowa z Izbą Chorych nr 1 w Nowym Sączu i Poradnia Przyzakładowa Nr 2 w Sanoku - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu;

15) Pododdział Odwodowy;

16) Pododdział Odwodowy (Reprezentacyjny);

17) Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Komórkami organizacyjnymi komendy oddziału kierują:

1) naczelnicy przy pomocy swoich zastępców (kierowników zespołów w Wydziale koordynacji Działań i kierowników sekcji w Wydziale Finansów) - w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-11 i 17;

2) kierownicy (kierownik zakładu opieki zdrowotnej) - w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 12-14;

3) dowódcy przy pomocy swoich zastępców - w pododdziałach.

2. Zespołem Audytu Wewnętrznego kieruje kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny.";

3) w § 5:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) współpraca z Gabinetem Komendanta Głównego Straży Granicznej i Biurem Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej;",

b) po pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) prowadzenie kancelarii jawnej oraz realizacja jej zadań.";

4) w § 6:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) nadzorowanie wydawania przez komendantów placówek zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, z wyłączeniem wiz;",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) opiniowanie, wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod i sposobów ochrony granicy państwowej i dokonywania kontroli ruchu granicznego;";

5) w § 8:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) koordynowanie współdziałania oddziału z innymi służbami, w szczególności z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Siłami Powietrznymi;";

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) przygotowanie i nadzorowanie prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności;";

6) w § 10:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) występowanie do Wydziału VIII Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Nowym Sączu z wnioskiem o:

a) wyrażenie stanowiska o kandydatach do służby i pracy w oddziale,

b) wyrażenie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę albo zatrudnionych w oddziale, proponowanych do:

- wyróżnienia udzielonego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału,

- wzięcia udziału w szkoleniach zagranicznych lub organizowanych przez podmioty zagraniczne,

- mianowania lub powołania na stanowiska służbowe określone w odrębnych przepisach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub zatrudnienia na tych stanowiskach,

c) wyrażanie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziale:

- występujących z prośbą o: udzielanie zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą, zaopiniowanie podania o wydanie pozwolenia na broń,

- proponowanych do: mianowania na wyższy stopień, oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa, skierowania na przeszkolenie specjalistyczne wymagane do mianowania na pierwszy stopień oficerski i na szkolenie w zakresie szkoły chorążych;".

b) pkt 14 i 15 otrzymują brzmienie:

"14) wystawianie i wydawanie, zgodnie z właściwością Wydziału, dokumentów wynikających ze stosunku służbowego albo pracy funkcjonariuszom i pracownikom pełniącym służbę lub zatrudnionym w oddziale oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

15) przeprowadzanie próbnego testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz testów ze sprawności fizycznej i strzelań sprawdzających dla funkcjonariuszy oddziału;",

c) uchyla się pkt 19;
7) w § 14:
a) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) współudział w przygotowaniu i prowadzenie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności;",

b) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) prowadzenie i realizacja zadań poczty specjalnej w zakresie przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów;";

8) w § 16:
a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Do szczegółowego zakresu zadań Pododdziału Odwodowego należy:",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) szkolenie bieżące funkcjonariuszy pełniących służbę w pododdziale.";

9) § 17 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Do szczegółowego zakresu zadań Pododdziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) należy:";

10) w § 23 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) współdziałanie z rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Straży Granicznej i Wydziałem Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie właściwości rzecznika prasowego komendanta oddziału;";

11) § 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. W terytorialnym zasięgu działania oddziału znajdują się następujące terenowe organy Straży Granicznej:

1) Komendant Placówki Straży Granicznej w Wetlinie;

2) Komendant Placówki Straży Granicznej w Łupkowie;

3) Komendant Placówki Straży Granicznej w Barwinku;

4) Komendant Placówki Straży Granicznej w Koniecznej;

5) Komendant Placówki Straży Granicznej w Muszynie;

6) Komendant Placówki Straży Granicznej w Piwnicznej Zdroju;

7) Komendant Placówki Straży Granicznej w Szczawnicy;

8) Komendant Placówki Straży Granicznej w Sromowcach Wyżnych;

9) Komendant Placówki Straży Granicznej w Łysej Polanie;

10) Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem;

11) Komendant Placówki Straży Granicznej w Lipnicy Wielkiej;

12) Komendant Placówki Straży Granicznej w Korbielowie;

13) Komendant Placówki Straży Granicznej w Zwardoniu;

14) Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach.";

12) użyte w § 5 pkt 6 i 7 i § 15a pkt 1 w różnych przypadkach wyrazy "granicznych jednostek organizacyjnych" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "placówek";
13) użyte w § 7 pkt 25, § 14 pkt 5 i § 26 ust. 1 w różnych przypadkach wyrazy "Wydział VIII Zamiejscowy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Nowym Sączu" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Wydział VIII Zamiejscowy Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Nowym Sączu", w § 26 ust. 2 wyrazy "Dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej zastępuje się wyrazami "Dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej";
14) użyte w § 15a pkt 2 i 11 w różnych przypadkach wyrazy "Samodzielny Zespół Analizy Ryzyka Komendy Głównej Straży Granicznej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Biuro Analiz Strategicznych Komendy Głównej Straży Granicznej".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r.