Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2007.2.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 27 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 51 oraz z 2005 r. Nr 5 poz. 28) zmienionego zarządzeniem Nr 6 z dnia 29 stycznia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 2:
a) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) Poradnia Przyzakładowa z Izbą Chorych w Lubaniu Śląskim - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Lubaniu Śląskim;",

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) Pododdział Odwodowy;",

c) uchyla się pkt 13;
2) w § 4:
a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) kierownicy (kierownik zakładu opieki zdrowotnej) - w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 10-11a;

3) dowódcy przy pomocy swoich zastępców - w pododdziałach.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zespołem Audytu Wewnętrznego kieruje kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny."

3) w § 5:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) współpraca z Gabinetem Komendanta Głównego Straży Granicznej, Biurem Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej;",

b) po pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14-15 w brzmieniu:

"14) prowadzenie kancelarii jawnej oraz realizacja jej zadań;

15) prowadzenie ewidencji pieczęci imiennych, urzędowych i służbowych oraz stempli do plombowania.";

4) w § 6:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) organizowanie i nadzór nad prowadzoną przez placówki obserwacją przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykrywania statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach oraz informowanie o tych przelotach właściwego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) nadzorowanie wydawania przez komendantów placówek zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, z wyłączeniem wiz;",

c) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) organizowanie i koordynowanie współdziałania pomiędzy poszczególnymi placówkami w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz organizowanie współdziałania tych placówek z placówkami sąsiednich oddziałów i jednostek organizacyjnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Żandarmerii Wojskowej;

9) opiniowanie, wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod i sposobów ochrony granicy państwowej i dokonywania kontroli ruchu granicznego;",

d) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) opiniowanie projektów budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej ochronie granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego, a także zasad jej wykorzystania oraz opiniowanie możliwości wprowadzenia określonego rodzaju ruchu granicznego w przejściach granicznych;";

5) w § 8:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) koordynowanie współdziałania oddziału z innymi służbami, w szczególności z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Siłami Powietrznymi;",

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) przygotowanie i nadzorowanie prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności;";

6) w § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zapewnienie kryptograficznej ochrony informacji przekazywanych za pośrednictwem technicznych środków łączności i informatyki;";

7) w § 10:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie;

"3) występowanie do Wydziału XI Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Lubaniu z wnioskiem o:

a) wyrażanie stanowiska o kandydatach do służby i pracy w oddziale,

b) wyrażanie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę albo zatrudnionych w oddziale, proponowanych do:

- wyróżnienia udzielanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału,

- wzięcia udziału w szkoleniach zagranicznych lub organizowanych przez podmioty zagraniczne,

- mianowania lub powołania na stanowiska służbowe określone w odrębnych przepisach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub zatrudnienia na tych stanowiskach,

c) wyrażanie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziale:

- występujących z prośbą o: zaopiniowanie podania o wydanie pozwolenia na broń lub udzielenie zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą,

- proponowanych do: mianowania na wyższy stopień, oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa, skierowania na przeszkolenie specjalistyczne wymagane do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej i na szkolenie w zakresie szkoły chorążych;",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

9) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością napisów na tablicach urzędowych i informacyjnych w oddziale;",

c) pkt 13,14 i 15 otrzymują brzmienie:

"13) opracowywanie informacji, sprawozdań oraz analiz w zakresie właściwości Wydziału;

14) wystawianie i wydawanie, zgodnie z właściwością Wydziału, dokumentów wynikających ze stosunku służbowego albo pracy funkcjonariuszom i pracownikom pełniącym służbę lub zatrudnionym w oddziale oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

15) przeprowadzanie próbnego testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz testów ze sprawności fizycznej i strzelań sprawdzających dla funkcjonariuszy oddziału;",

d) uchyla się pkt 19;
8) w § 12;
a) uchyla się pkt 13 i 14,
b) po pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

"22) wykonywanie pieczęci i stempli na potrzeby komórek organizacyjnych komendy oddziału i placówek, na podstawie złożonych i zatwierdzonych zamówień.

9) w § 13:
a) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) prowadzenie i realizacja zadań poczty specjalnej w zakresie przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów;";

b) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) współudział w przygotowaniu i prowadzenie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności;";

10) po § 14a dodaje się § 14b w brzmieniu:

"§ 14b. Szczegółowy zakres zadań Poradni Przyzakładowej z Izbą Chorych w Lubaniu Śląskim - Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Lubaniu Śląskim określają odrębne przepisy.";

11) w § 15:
a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Do szczegółowego zakresu zadań Pododdziału Obwodowego należy:",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) szkolenie bieżące funkcjonariuszy pełniących służbę w pododdziale.";

12) uchyla się § 16;
13) w § 21 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) współdziałanie z rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Straży Granicznej i Wydziałem Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie właściwości rzecznika prasowego komendanta oddziału;";

14) § 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. W terytorialnym zasięgu działania oddziału znajdują się następujące terenowe organy Straży Granicznej:

1) Komendant Placówki Straży Granicznej w Kowarach;

2) Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu;

3) Komendant Placówki Straży Granicznej w Bogatyni;

4) Komendant Placówki Straży Granicznej w Zawidowie;

5) Komendant Placówki Straży Granicznej w Czerniawie Zdroju;

6) Komendant Placówki Straży Granicznej w Jakuszycach;

7) Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubawce.";

15) użyte w § 5 pkt 6 i 7, § 6 pkt 1-3, 5 i 11, § 7 pkt 6, 8 i 11, § 8 pkt 3, 5-6, 9, 11 i 15, § 12 pkt 2, 5 i 16, § 13 pkt 13, § 14 pkt 1, § 14a pkt 1, 8 i 10 i § 19 ust. 1 pkt 1 i 14 w różnych przypadkach wyrazy "graniczne jednostki organizacyjne" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "placówki", w § 27 ust. 3 pkt 1 wyrazy "komendantów granicznych jednostek organizacyjnych" zastępuje się wyrazami "komendantów placówek";
16) użyte w § 7 pkt 25, § 13 pkt 5 i § 24 ust. 1 w różnych przypadkach wyrazy "Wydział XI Zamiejscowy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Lubaniu" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Wydział XI Zamiejscowy Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Lubaniu", w § 24 ust. 2 wyrazy "Dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "Dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej";
17) użyte w § 14a pkt 2 i 11 w różnych przypadkach wyrazy "Samodzielny Zespół Analizy Ryzyka Komendy Głównej Straży Granicznej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Biuro Analiz Strategicznych Komendy Głównej Straży Granicznej".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r.