Dziennik resortowy

Dz.Urz.PKRUS.2013.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50 poz. 291 z późn. zm.1))) oraz § 2 ust. 3 i § 4 ust. 5 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 10, poz. 10) zarządza się, co następuje:
§  1. W regulaminie organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 134 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zmienionego zarządzeniem nr 160 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 12 listopada 2008 r., zarządzeniem nr 171 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 30 grudnia 2008 r., zarządzeniem nr 49 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 30 grudnia 2009 r., zarządzeniem nr 7 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 marca 2010 r., zarządzeniem nr 22 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 21 września 2010 r., zarządzeniem nr 19 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 2 marca 2011 r., zarządzeniem nr 34 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 czerwca 2011 r., zarządzeniem nr 43 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 grudnia 2011 r., zarządzeniem nr 5 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 19 lutego 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w §9 w ust. 3:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zaciąganie zobowiązań finansowych oraz reprezentowanie Kasy w zawieranych umowach w sprawach należących do zakresu działania komórki organizacyjnej przy kontrasygnacie Głównego Księgowego oraz parafie radcy prawnego. W sprawach z zakresu zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli przedmiot umowy obejmuje zakres merytoryczny innej komórki organizacyjnej, umowę podpisuje także kierujący inną komórką organizacyjną w zakresie właściwości swojej komórki organizacyjnej",

b) skreśla się pkt 4, a dotychczasowe pkt 5-6 otrzymują oznaczenie 4-5;
2) w § 10 w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) realizacja zadań wynikających ze stosowania przepisów z zakresu zamówień publicznych";

3) w § 20:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) prowadzenie rejestru wniosków o realizację zamówień publicznych do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych",

b) skreśla się pkt 9, a dotychczasowy pkt 10 otrzymuje oznaczenie 9.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656, z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378 i Nr 233, poz. 1382 oraz z 2012 r. poz. 637, poz. 1342 i poz. 1529.