Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2013.68

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 19 grudnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z zarządzeniem Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (M.P. Nr 66, poz. 847) zarządza się, co następuje:
§  1. W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 25 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 września 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN Nr 4, poz. 42 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 53 i 54) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13 pkt 31 otrzymuje brzmienie:

"31) realizacja zadań w obszarze "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zwanym dalej "POIiŚ", w szczególności w zakresie:

a) przygotowywania we współpracy z beneficjentami umów (aneksów do umów i aktualizacji załączników) o dofinansowanie projektów w ramach XI Priorytetu POIiŚ,

b) obsługi finansowo - księgowej,

c) weryfikacji wniosków o płatność sporządzanych i przedłożonych przez beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ,

d) kontroli ex-ante i ex-post procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych i kontrola procedur zawierania umów z beneficjentami w ramach XI Priorytetu POIiŚ, sporządzanie poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Certyfikującej w ramach XI Priorytetu POIiŚ,

e) przygotowywania decyzji administracyjnych określających kwoty podlegające zwrotowi w ramach XI Priorytetu POIiŚ,

f) raportowania o nieprawidłowościach ramach XI Priorytetu POIiŚ,

g) koordynacja przygotowania i realizacji płatności (w tym prognoz) dla XI Priorytetu POIiŚ";

2) w § 14:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wdrażanie w obszarze "Kultura i dziedzictwo kulturowe" XI Priorytetu POIiŚ, w tym: programowanie, ocena projektów, opiniowanie zmian w projektach, monitoring i ewaluacja Priorytetu, zadania związane z informacją i promocją Priorytetu, sprawozdawczością, kontrolami projektów realizowanych w ramach Priorytetu (w tym w okresie trwałości), obsługa KSI SIMIK, kontakty z Komisją Europejską i Inicjatywą JASPERS oraz prowadzenie spraw związanych z koordynacją pozostałych zadań resortu w zakresie wdrażania XI Priorytetu POIiŚ;",

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) udział w pracach komitetów, grup roboczych i innych zespołów, których zakres zadań związany jest z wdrażaniem funduszy europejskich na poziomie krajowym i regionalnym;",

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) współpraca z Komicją Europejską i Sekretariatem Generalnym Rady UE w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych;";

3) w § 22:
a) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) koordynacja działań dotyczących zmian struktury organizacyjnej ministerstwa;",

b) uchyla się pkt 19,
c) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

"24) prenumerata prasy dla ministerstwa oraz nadzór nad procesem wydawniczym;",

d) pkt 28 otrzymuje brzmienie:

"28) koordynacja prac związanych z realizacją projektów pomocy technicznej w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego POIiŚ;";

4) w § 23 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) realizacja zadań związanych z kontrolami w ramach wdrażanych przez ministerstwo programów współfinansowanych ze środków europejskich, w szczególności:

a) opracowanie planu oraz sprawozdania z kontroli z realizacji wdrażanych przez ministerstwo programów współfinansowanych ze środków europejskich,

b) przeprowadzanie w ministerstwie kontroli w ramach wdrażanych programów współfinansowanych ze środków europejskich,

c) koordynacja działań związanych z wykonywaniem w ministerstwie kontroli i audytów realizowanych przez inne podmioty kontrolne,

d) prowadzenie rejestrów kontroli i audytów zewnętrznych przeprowadzanych w ministerstwie oraz kontroli zewnętrznych przeprowadzanych u beneficjentów przez inne podmioty kontrolne;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).