Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2002.3.35

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2002 r.

ZARZĄDZENIE NR 5
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 7 czerwca 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 154 poz. 1799 i poz. 1800) oraz w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 122, poz. 1344) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 3 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych z 2002 r. Nr 1 poz. 1), w załączniku - Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Spraw Zagranicznych - wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 19 skreśla się pkt 11;
2)
w § 24 po pkt 19 dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

"20) uczestniczy, we współpracy z właściwymi instytucjami, w działaniach na rzecz odzyskania utraconych dóbr kultury.";

3)
w § 30 wyrazy "Państwo Bahrajnu" zastępuje się wyrazami "Królestwo Bahrajnu".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.