Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKul.2002.1.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA KULTURY
z dnia 30 stycznia 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury.

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury (Dz. U. Nr 130, poz. 1454) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Nr 33 Ministra Kultury z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury w § 21, w ust. 1, po punkcie 8 dodaje się punkt 8a w brzmieniu:

"8a) prowadzenie Punktu Kontaktowego ds. Kultury ("Cultural Contact Point")".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.