Zm.: zarządzenie w sprawie nadania oznaczeń literowych jednostkom organizacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2010.1.2

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/09
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 29 września 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania oznaczeń literowych jednostkom organizacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 47, poz. 688), zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 2/06 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania oznaczeń literowych jednostkom organizacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 2, poz. 33) w § 1 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) Departament Teleinformatyki - DTI;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.