Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1989.3.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 lipca 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Ministerstwu Sprawiedliwości regulaminu organizacyjnego

Na podstawie § 2 uchwały nr 200/87 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości zarządza się, co następuje:
§  1. W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 1988 r. w sprawie nadania Ministerstwu Sprawiedliwości regulaminu organizacyjnego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 3, poz. 9 oraz z 1989 r. Nr 1, poz. 5 i Nr 2, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8:
a) w ust. 1 pkt 3 skreśla się słowa "oraz od orzeczeń Państwowego Arbitrażu Gospodarczego",
b) w ust. 3 dodaje się nowy pkt 7 w brzmieniu:

"7) Wydział Spraw Gospodarczych,", a dotychczasowe pkt 7-12 oznacza się odpowiednio jako 8-13;

2) w § 12 skreśla się pkt 4, a dotychczasowe pkt 5 i 6 oznacza się odpowiednio jako pkt 4 i 5;
3) w § 13 skreśla się pkt 8, a dotychczasowe pkt 9, 10 i 11 oznacza się odpowiednio jako pkt 8, 9 i 10;
4) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

"§ 17a. Do zakresu czynności Wydziału Spraw Gospodarczych należy inicjowanie działań na rzecz kształtowania polityki orzeczniczej oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowością postępowania sądowego w sprawach rozpoznawanych w sądach gospodarczych, a w szczególności:

1) rozpatrywanie podań stron i wniosków z urzędu o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach gospodarczych oraz opracowywanie rewizji nadzwyczajnych w tych sprawach,

2) opracowywanie materiałów analitycznych i uogólniających dotyczących rewizji nadzwyczajnych,

3) inicjowanie współpracy z Sądem Najwyższym w ustaleniu zakresu i form realizacji nadzoru pozajudykacyjnego nad pracą sądów w sprawach należących do kompetencji Wydziału,

4) wizytowanie sądów wojewódzkich w sprawach należących do kompetencji Wydziału, stosownie do ustalonego podziału zadań wizytatorów w powierzonych im okręgach sądów gospodarczych,

5) dokonywanie bieżących i okresowych ocen pracy sądów gospodarczych w zakresie prawidłowości postępowania i organizacji pracy oraz opracowywanie informacji o mających znaczenie dla praktyki wymiaru sprawiedliwości ważniejszych kierunkach działalności w zakresie spraw należących do kompetencji wydziału,

6) nadzorowanie pracy terenowego aparatu wizytacyjnego, a w tym zwłaszcza dokonywanie merytorycznej oceny planów czynności nadzorczych przedstawianych przez prezesów sądów wojewódzkich oraz wyników działalności tego aparatu w zakresie spraw gospodarczych.

7) opracowywanie wniosków do Sądu Najwyższego o wytyczne w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej oraz o wyjaśnianie przepisów prawa w sprawach gospodarczych,

8) załatwianie skarg i wniosków zawierających merytoryczne zarzuty dotyczące pracy sądów gospodarczych oraz w sprawach wniosków o wniesienie nadzwyczajnego środka zaskarżenia,

9) organizowanie dorocznych konferencji sędziów wizytatorów sądów gospodarczych i przewodniczących wydziałów gospodarczych w sądach wojewódzkich,

10) inicjowanie współpracy sądów gospodarczych z jednostkami naukowo-dydaktycznymi zajmującymi się problematyką zarządzania gospodarką narodową i prawem gospodarczym.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.