Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.18.239

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 września 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§  1. W zarządzeniu Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 141, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) uchyla się pkt 154-156 i 158;
b) w pkt 158 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 159-162 w brzmieniu:

"159) 1 Batalionowi Zmechanizowanemu w Lęborku - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 159 do zarządzenia;

160) 3 Batalionowi Zmechanizowanemu w Zamościu - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 160 do zarządzenia;

161) 14 Batalionowi Zmechanizowanemu w Przemyślu - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 161 do zarządzenia;

162) 22 Batalionowi Piechoty Górskiej w Kłodzku - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 162 do zarządzenia.";

2) załączniki Nr 159-162 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia3).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2008 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 138, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 16, poz. 196 i Nr 19, poz. 248, z 2007 r. Nr 23, poz. 233 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 84.

3) Załączniki do zarządzenia zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.