Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.23.233

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§  1. W zarządzeniu Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 141, Nr 16, poz. 196 i Nr 19, poz. 248) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) uchyla się pkt 2, 7, 12, 15, 23, 34, 43, 47, 50, 68-74, 78, 80-83, 87-90, 97, 98, 100, 102, 103, 107, 110, 119-147 i 149-151;
b) w pkt 151 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 152 i 153 w brzmieniu:

"152) 5 Batalionowi Dowodzenia w Krakowie - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 152 do zarządzenia;

153) 9 Batalionowi Łączności w Białobrzegach - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 153 do zarządzenia.";

2) załączniki Nr 152 i 153 do zarządzenia otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszego zarządzenia;
3) w załącznikach Nr 1, 3-6, 8-11, 13, 14, 16-22, 24-33, 35-42, 44-46, 48, 49, 51-67, 79, 84-86, 91-96, 99, 101, 104-106, 108, 109, 111-118 i 148 do zarządzenia § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Nadzór nad działalnością finansową jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, sprawuje Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 138, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 1832, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.