Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.23.235

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§  1. W zarządzeniu Nr 10/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 142) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) uchyla się pkt 1, 3, 7, 10, 12-14, 24, 26, 27, 31 i 35,
b) w pkt 38 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 39 w brzmieniu:

"39) 6 Batalionowi Dowodzenia Sił Powietrznych - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 39 do zarządzenia.";

2) załącznik Nr 39 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia*;
3) w załącznikach Nr 2, 4-6, 8, 9, 11, 15-23, 25, 28-30, 32-34 i 36-38 do zarządzenia § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Nadzór nad działalnością finansową jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, sprawuje Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 1832, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

* Załącznik do zarządzenia został rozesłany do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.