Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.23.234

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Marynarki Wojennej statutu jednostki budżetowej

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1
Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 11/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Marynarki Wojennej statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 143 i Nr 20, poz. 256) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) uchyla się pkt 6-9, 11, 14, 16-18;
b) w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19-21 w brzmieniu:

"19) Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 19 do zarządzenia;

20) Oddziałowi Zabezpieczenia Marynarki Wojennej w Gdyni - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 20 do zarządzenia;

21) Punktowi Bazowania Hel - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 21 do zarządzenia.";

2) załączniki Nr 19-21 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia*;
3) w załącznikach Nr 1-5, 10, 13 i 15 do zarządzenia § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Nadzór nad działalnością finansową jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, sprawuje Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 1832, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

* Załączniki do zarządzenia zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.