Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym podporządkowanym szefom komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego statutu jednostki budżetowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.18.258

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 września 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym podporządkowanym szefom komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego statutu jednostki budżetowej

Departament Budżetowy

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§  1.
W zarządzeniu Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym podporządkowanym szefom komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 181 i Nr 20, poz. 261) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
uchyla się pkt 2 i 4,
b)
w § 1 pkt 5-8 otrzymują brzmienie:

"5) Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 do zarządzenia;

6) Regionowi Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6 do zarządzenia;

7) Regionowi Wsparcia Teleinformatycznego w Krakowie - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 7 do zarządzenia;

8) Regionowi Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 8 do zarządzenia.";

2)
załączniki Nr 5-8 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

STATUT CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH W WARSZAWIE

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie, zwane dalej "Centrum", przeformowane na podstawie decyzji Nr Z-22/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w stacjonarnym systemie łączności, jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).
§  2.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum sprawuje Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§  3.
Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Dowódcy Garnizonu Warszawa.
§  4.
Siedzibą Centrum jest Warszawa.
§  5.
Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  6.
Centrum używa pieczęci urzędowej z godłem i nazwą jednostki.

Rozdział  2

Zadania Centrum

§  7.
1.
Podstawowym zadaniem Centrum jest zabezpieczenie funkcjonowania systemów łączności i informatyki na potrzeby świadczenia usług teleinformatycznych wszystkim komórkom organizacyjnym (instytucjom, jednostkom wojskowym, stanowiskom i punktom kierowania oraz dowodzenia) usytuowanym w obszarze odpowiedzialności Centrum w czasie "P" i "W" oraz organizowanie współpracy wojskowego systemu łączności i informatyki z systemami operatorów publicznych. Po wprowadzeniu wyższych stanów gotowości bojowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Centrum zapewnia łączność na stanowiskach dowodzenia szczebla strategicznego, operacyjnego i taktycznego w rejonie odpowiedzialności.
2.
Centrum wykonuje obsługę finansową w stosunku do jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych na zaopatrzenie.
3.
Szczegółowe zadania Centrum określa "Szczegółowy zakres działania Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych", nadany według odrębnych przepisów.

Rozdział  3

Organy Centrum i ich kompetencje

§  8.
Działalnością Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Szef, który:
1)
podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Centrum oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;
2)
wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków;
3)
jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.
§  9.
1.
Szef kieruje Centrum przy pomocy:
1)
zastępcy - głównego inżyniera;
2)
głównego księgowego - szefa finansów;
3)
szefów (kierowników) komórek wewnętrznych.
2.
Strukturę organizacyjną Centrum określa etat.
3.
Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty kompetencyjne, opracowane i nadane według odrębnych przepisów.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

STATUT REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO W BYDGOSZCZY

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Region Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy, zwany dalej "Regionem", przeformowany na podstawie decyzji Nr Z-22/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w stacjonarnym systemie łączności, jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).
§  2.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Regionu sprawuje Szef Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie.
§  3.
Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Dowódcy Garnizonu Warszawa.
§  4.
Siedzibą Regionu jest Bydgoszcz.
§  5.
Obszarem działania Regionu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  6.
Region używa pieczęci urzędowej z godłem i nazwą jednostki.

Rozdział  2

Zadania Regionu

§  7.
1.
Podstawowym zadaniem Regionu jest zabezpieczenie funkcjonowania systemów teleinformatycznych zapewniających świadczenie usług telekomunikacyjnych wszystkim jednostkom i instytucjom wojskowym usytuowanym w obszarze odpowiedzialności Regionu w czasie "P" i "W" oraz organizowanie współpracy wojskowego systemu telekomunikacyjnego z sieciami operatorów publicznych.
2.
Region wykonuje obsługę finansową w stosunku do jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych na zaopatrzenie.
3.
Szczegółowe zadania Regionu określa "Szczegółowy zakres działania Regionu Wsparcia Teleinformatycznego", nadany według odrębnych przepisów.

Rozdział  3

Organy Regionu i ich kompetencje

§  8.
Działalnością Regionu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Szef, który:
1)
podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Regionu oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;
2)
wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków;
3)
jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.
§  9.
1.
Szef kieruje Regionem przy pomocy:
1)
Zastępcy Szefa Regionu - Szefa Wydziału;
2)
głównego księgowego;
3)
szefów (kierowników) komórek wewnętrznych.
2.
Strukturę organizacyjną Regionu określa etat.
3.
Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty kompetencyjne, opracowane i nadane według odrębnych przepisów.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

STATUT REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO W KRAKOWIE

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Region Wsparcia Teleinformatycznego w Krakowie, zwany dalej "Regionem", przeformowany na podstawie decyzji Nr Z-22/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w stacjonarnym systemie łączności, jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).
§  2.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Regionu sprawuje Szef Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie.
§  3.
Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Dowódcy Garnizonu Warszawa.
§  4.
Siedzibą Regionu jest Kraków.
§  5.
Obszarem działania Region jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  6.
Region używa pieczęci urzędowej z godłem i nazwą jednostki.

Rozdział  2

Zadania Regionu

§  7.
1.
Podstawowym zadaniem Regionu jest zabezpieczenie funkcjonowania systemów teleinformatycznych zapewniających świadczenie usług telekomunikacyjnych wszystkim jednostkom i instytucjom wojskowym usytuowanym w obszarze odpowiedzialności Regionu w czasie "P" i "W" oraz organizowanie współpracy wojskowego systemu telekomunikacyjnego z sieciami operatorów publicznych.
2.
Region wykonuje obsługę finansową w stosunku do jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych na zaopatrzenie.
3.
Szczegółowe zadania Regionu określa "Szczegółowy zakres działania Regionu Wsparcia Teleinformatycznego", nadany według odrębnych przepisów.

Rozdział  3

Organy Regionu i ich kompetencje

§  8.
Działalnością Regionu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Szef, który:
1)
podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Regionu oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;
2)
wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków;
3)
jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.
§  9.
1.
Szef kieruje Regionem przy pomocy:
1)
Zastępcy Szefa Regionu - Szefa Wydziału;
2)
głównego księgowego;
3)
szefów (kierowników) komórek wewnętrznych.
2.
Strukturę organizacyjną Regionu określa etat.
3.
Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty kompetencyjne, opracowane i nadane według odrębnych przepisów.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

STATUT REGIONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO WE WROCŁAWIU

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu, zwany dalej "Regionem", przeformowany na podstawie decyzji Nr Z-22/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w stacjonarnym systemie łączności, jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).
§  2.
Nadzór merytoryczny nad działalnością Regionu sprawuje Szef Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie.
§  3.
Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Dowódcy Garnizonu Warszawa.
§  4.
Siedzibą Regionu jest Wrocław.
§  5.
Obszarem działania Regionu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  6.
Region używa pieczęci urzędowej z godłem i nazwą jednostki.

Rozdział  2

Zadania Regionu

§  7.
1.
Podstawowym zadaniem Regionu jest zabezpieczenie funkcjonowania systemów teleinformatycznych zapewniających świadczenie usług telekomunikacyjnych wszystkim jednostkom i instytucjom wojskowym usytuowanym w obszarze odpowiedzialności Regionu w czasie "P" i "W" oraz organizowanie współpracy wojskowego systemu telekomunikacyjnego z sieciami operatorów publicznych.
2.
Region wykonuje obsługę finansową w stosunku do jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych na zaopatrzenie.
3.
Szczegółowe zadania Regionu określa "Szczegółowy zakres działania Regionu Wsparcia Teleinformatycznego", nadany według odrębnych przepisów.

Rozdział  3

Organy Regionu i ich kompetencje

§  8.
Działalnością Regionu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Szef, który:
1)
podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Regionu oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;
2)
wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków;
3)
jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.
§  9.
1.
Szef kieruje Regionem przy pomocy:
1)
Zastępcy Szefa Regionu - Szefa Wydziału;
2)
głównego księgowego;
3)
szefów (kierowników) komórek wewnętrznych.
2.
Strukturę organizacyjną Regionu określa etat.
3.
Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty kompetencyjne, opracowane i nadane, według odrębnych przepisów.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.