Zm.: zarządzenie w sprawie miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2014.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 27 marca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238) zarządza się co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie" (Dz. Urz. WUG z 2012 r. poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Redaktorem Naczelnym jest I Wiceprezes WUG.";

2)
w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Umowy, o których mowa w § 8, są sporządzane przez GP na podstawie wzorów opracowanych przez Departament Prawny w WUG, akceptowanych przez Prezesa WUG, oraz umieszczonych w extranecie urzędów górniczych.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.