Zm.: zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2006.11.66

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 623
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 26 czerwca 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 1216 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 125) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) bezpieczeństwa lotów";

2)
w § 2 ust. 1:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) świadectwo kwalifikacji członka pokładowego personelu latającego Lotnictwa Policji - dokument stwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji oraz dowód upoważnienia do wykonywania czynności lotniczych nie określonych w licencji;",

b)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) pilot - policjant lub pracownik Lotnictwa Policji legitymujący się aktualną licencją pilota Lotnictwa Policji;",

c)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) mechanik pokładowy - policjant lub pracownik Lotnictwa Policji legitymujący się aktualną licencją członka personelu lotniczego Lotnictwa Policji uprawniającą do wykonywania określonych w niej czynności lotniczych;",

d)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) mechanik lotniczy obsługi - policjant lub pracownik Lotnictwa Policji legitymujący się aktualną licencją członka personelu lotniczego Lotnictwa Policji;",

e)
pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) instruktor szkolenia lotniczego - policjant lub pracownik Lotnictwa Policji posiadający wpisane do licencji Lotnictwa Policji ważne uprawnienia instruktora;",

f)
pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) personel lotniczy Lotnictwa Policji - policjanci i pracownicy Lotnictwa Policji, posiadający lub ubiegający się o licencję lub świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego Lotnictwa Policji;",

g)
pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) personel latający Lotnictwa Policji - policjanci i pracownicy Lotnictwa Policji, posiadający lub ubiegający się o licencję lub świadectwo kwalifikacji członka personelu latającego Lotnictwa Policji;",

h)
pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"11) pokładowy personel latający Lotnictwa Policji - policjanci i pracownicy Lotnictwa Policji, wykonujący określone czynności na pokładzie statku powietrznego podczas lotu, nie mające bezpośredniego wpływu na jego przebieg oraz posiadający lub ubiegający się o świadectwo kwalifikacji członka pokładowego personelu latającego Lotnictwa Policji;",

i)
pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) personel naziemny Lotnictwa Policji - policjanci i pracownicy Lotnictwa Policji, posiadający lub ubiegający się o licencję mechanika lotniczego obsługi Lotnictwa Policji, uprawniającą do wykonywania określonych czynności związanych z obsługą techniczną statków powietrznych;",

j)
pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) postępowanie kwalifikacyjne - zespół czynności odnoszących się do kandydata mających na celu uznanie posiadanych uprawnień lotniczych nabytych w cywilnych lub wojskowych ośrodkach szkolenia lotniczego.",

k)
pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25) inspektor kontroli techniki lotniczej Lotnictwa Policji Komendy Głównej Policji - policjant lub pracownik Lotnictwa Policji posiadający upoważnienie Komendanta Głównego Policji do wykonywania oględzin statku powietrznego.",

l)
pkt 26 otrzymuje brzmienie:

"26) członek załogi lotniczej - policjanci i pracownicy Lotnictwa Policji, posiadający licencję lub świadectwo kwalifikacji członka personelu latającego Lotnictwa Policji, którym powierzono pełnienie obowiązków istotnych dla prowadzenia statku powietrznego w czasie trwania lotu.",

m)
pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) członek załogi statku powietrznego - osoba wyznaczona przez wydającego polecenie wykonania lotu do pełnienia określonych obowiązków na pokładzie statku powietrznego podczas lotu.";

3)
w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Licencje i świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego Lotnictwa Policji wydaje Komendant Główny Policji dla następujących specjalności lotniczych:

1) pilota śmigłowcowego;

2) mechanika pokładowego;

3) mechanika lotniczego obsługi;

4) członka pokładowego personelu latającego.";

4)
w § 4:
a)
w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zaliczyła postępowanie kwalifikacyjne z zakresu wiedzy wymaganej dla danej specjalności lotniczej;",

b)
ust.8 otrzymuje brzmienie:

"8. Kandydat do nadania uprawnienia instruktora powinien ukończyć wymagane programem szkolenie teoretyczne i praktyczne.",

c)
ust. 18 otrzymuje brzmienie:

"18. Do świadectwa kwalifikacji członka pokładowego personelu latającego Lotnictwa Policji mogą być wpisane uprawnienia lotnicze:

1) operatora pokładowych systemów obserwacji lotniczej;

2) operatora pokładowych urządzeń dźwigowych.";

5)
w § 5:
a)
ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. Proces uzyskania uprawnień członka personelu lotniczego Lotnictwa Policji rozpoczyna się na pisemny wniosek kandydata skierowany poprzez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji.",

b)
ust.2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonej funkcji członka personelu lotniczego, wydane przez Centrum Medycyny Lotniczej.",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Naczelnik Zarządu Lotnictwa Komendy Głównej Policji ustala zakres postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 oraz za pośrednictwem Dyrektora Głównego Sztabu Policji wnioskuje do Komendanta Głównego Policji o powołanie komisji celem jego przeprowadzenia. Postępowania kwalifikacyjnego nie prowadzi się w stosunku do kandydatów na członków personelu lotniczego Lotnictwa Policji kierowanych na podstawowe szkolenie w danej specjalności lotniczej.",

d)
ust. 5 uchyla się;
6)
w § 6:
a)
ust. 1 uchyla się,
b)
ust. 2 uchyla się,
c)
ust. 3 uchyla się;
7)
w § 16 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Wykonywanie czynności kierownika lotów można powierzyć pilotowi z uprawnieniami instruktora.";

8)
w § 29:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wzór wniosku o użycie śmigłowca oraz wzór zlecenia wykonania lotu określa załącznik nr 11.",

b)
ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14. W skład dyżurnej załogi statku powietrznego wchodzą:

1) załoga lotnicza w pełnym składzie, zgodnie z instrukcją użytkowania danego typu statku powietrznego w locie;

2) mechanik lotniczy obsługi.";

c)
ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Do składu dyżurnej załogi statku powietrznego można dodatkowo włączyć obserwatora pokładowego, którego wyznacza wydający polecenie wykonania lotu, o którym mowa w ust. 1. ",

d)
ust. 16 otrzymuje brzmienie:

"16. Obserwator pokładowy przed przystąpieniem do wykonywania czynności na pokładzie statku powietrznego, powinien przejść przeszkolenie z zachowania warunków bezpieczeństwa lotniczego oraz zasad współpracy w załodze, zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Naczelnika Zarządu Lotnictwa Policji.";

9)
w § 32:
a)
ust. 2 uchyla się,
b)
w ust. 3 pkt 1 uchyla się,
c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przekroczenie czasu wykonywania czynności lotniczych, może nastąpić jedynie w dwóch kolejnych dniach z zachowaniem tygodniowej normy czasu służby i pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 3 miesięcy.",

d)
ust. 7 uchyla się,
e)
ust. 8 uchyla się,
f)
ust. 9 uchyla się,
g)
ust. 10 uchyla się,
h)
ust. 12 uchyla się;
10)
w § 35 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania naruszeniom dyscypliny lotniczej;";

11)
w § 46 ust. 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) praktykę lotniczą przy bezpośredniej eksploatacji statków powietrznych w okresie nie krótszym niż 5 lat potwierdzoną posiadaniem uprawnień nadanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub równoważnych uprawnień nadanych przez odpowiedni organ Lotnictwa Państwowego.";

12)
załączniki: nr 1 ust. 1 pkt 2, nr 7 i nr 11 otrzymują brzmienie w załącznikach do niniejszej decyzji.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ZLECENIE WYKONANIA LOTU

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WNIOSEK