Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2012.91

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 11 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. w sprawie likwidacji Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 63) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przekazanie mienia, o którym mowa w ust. 1, będzie następowało w trzech etapach, stosownie do etapów likwidacji i będzie obejmowało tę część mienia, która wiązała się będzie z danym etapem likwidacji, przy czym w trzecim etapie likwidacji przejęcie pozostałego mienia Biura nastąpi w dniu 31 grudnia 2012 r.";

2) w załączniku nr 1 do zarządzenia Tabela nr 3 otrzymuje brzmienie:

"Tabela nr 3

III etap likwidacji Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
Nazwa zadania przejmowanego przez Ministerstwo ZdrowiaPracownicy realizujący zadanieMienie przejmowane przez Ministerstwo ZdrowiaTermin
Częściowe pełnienie funkcji Instytucji Wspomagającej w ramach mechanizmów finansowychPrzeniesienie pozostałych pracowników Biura do Spraw Pozostałe mienie Biura do Spraw Zagranicznych1 stycznia 2013 r., z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 zarządzenia";
Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w obszarze tematycznym: "Ochrona zdrowia"Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, tj. 12 osóbProgramów Pomocy w Ochronie Zdrowia
Pełnienie funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego w Programie Zdrowia Publicznego Unii Europejskiej (PZP UE)
Zadania z zakresu Partnerstwa Wymiaru Północnego w dziedzinie zdrowia publicznego i opieki społecznej, w tym obsługa Stałego Przedstawiciela Rzeczpospolitej Polskiej w Komitecie Wyższych Przedstawicieli Partnerstwa Wymiaru Północnego (PWP)
Koordynacja starań podmiotów z obszaru ochrony zdrowia w zakresie podjęcia współpracy z beneficjentami Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), Programu Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa (ENPI) i innych programów KE
3) w załączniku nr 2 do zarządzenia pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) rozwiązanie umów rachunku bankowego oraz przekazanie środków pieniężnych pozostałych w kasie i na rachunku bankowym, po zaspokojeniu wierzycieli, na rachunek wydatków Ministerstwa Zdrowia, a także przekazanie środków pieniężnych pozostałych na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Ministerstwa Zdrowia;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzania Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.