Zm.: zarządzenie w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.49

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 stycznia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 17 stycznia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 17 Ministra Środowiska z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Jerzy Lęcznar, pracownik Ministerstwa Środowiska;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).