Zm.: zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2014.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 27 marca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2012 r. poz. 1) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Obsługę prac Komisji oraz Grupy Roboczej sprawuje Departament Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.