Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2012.89

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 25 października 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie instrukcji kasowej (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 30 i Nr 26, poz. 142 oraz z 2012 r. poz. 3) w załączniku do zarządzenia w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Sprawdzone dowody kasowe są zatwierdzane do wypłaty wyłącznie przez osoby upoważnione do zatwierdzania tych dowodów, wymienione w tabeli w pkt 4.1 w pkt III w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 31 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 82), a w okręgowych urzędach górniczych oraz w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym - przez osoby wymienione w wykazach określonych przez dyrektorów tych urzędów na podstawie pkt 4.3 w pkt III w załączniku nr 5 do wymienionego zarządzenia.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.