Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2013.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 25 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 5 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 1 "Instrukcja kancelaryjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 41 w ust. 2 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) ponumerowanie wszystkich stron w teczkach akt z materiałami archiwalnymi (kat. "A") i dokumentacją niearchiwalną, przechowywaną w okresie dłuższym niż 25 lat, miękkim ołówkiem, z podaniem ich liczby pod treścią ostatniego wpisu w spisie spraw;

6) uzupełnienie spisów spraw w teczkach akt z materiałami archiwalnymi (kat. "A") i dokumentacją niearchiwalną, przechowywaną w okresie dłuższym niż 25 lat, przez wpisanie przy każdej pozycji spisu spraw numeracji stron obejmujących sprawę wpisaną w tej pozycji;",

b) w załączniku Nr 1 do Instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pkt 6 objaśnień otrzymuje brzmienie:

"6. daty skrajne akt (data najwcześniejszego i najpóźniejszego pisma w teczce).";

2) w załączniku Nr 2 "Jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" wprowadza się następujące zmiany:
a) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 012 symbole klasyfikacyjne 0125 oraz 0127-0128 otrzymują brzmienie:
0125Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWABcE
0127Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWABcE
0128Centrum Personalizacji Dokumentów MSWABcE
b) dodaje się symbol klasyfikacyjny 013 w brzmieniu:
013Nadawanie sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji, SG, PSP i BORA-Ewidencje, kopie aktów nadania, odpisy: zgody Ministra na ufundowanie sztandaru, wzoru sztandaru, aktu wręczenia, opisu sztandaruE
c) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 014 symbole klasyfikacyjne 0145-0146 otrzymują brzmienie:
0145Zakładu Emerytalno - Rentowego MSWABcE
0146Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWABcE
d) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 018:
- symbole klasyfikacyjne 0180-0187 otrzymują brzmienie:
0180Podstawowe nasady polityki ochronnejAB5Ustawa, akty wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych, instrukcje pełnomocnika ochronyE
0181Bezpieczeństwo osoboweBE50-Ankiety, postępowania sprawdzające, oceny, poświadczenia bezpieczeństwa, upoważnienia do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", decyzje o wydaniu, odmowie, cofnięciu, zawieszeniu postępowania itp.E
0182Szkolenie i profilaktyka w zakresie ochrony informacji niejawnychB10BcListy przeszkolonych, wykaz wydanych zaświadczeń, korespondencja itp.Z
0183Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowegoB10BcDecyzje ABW, SKWZ
0184Zwolnienie od obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych, udostępnianie informacji niejawnych poza MSWABcDecyzje Ministra Spraw WewnętrznychE
0185Zmiana klauzuli tajności dokumentuABcDecyzje Ministra Spraw WewnętrznychE
0186Wykazy osób zatrudnionych lub pełniących służbę w MSW posiadających dostęp do informacji niejawnychABcE
0187Wyjaśnienia i uzupełnieniaB5BcPostępowanie wyjaśniające, notatki służbowe dot. przestrzegania tajemnicy itp.Z
- uchyla się symbol klasyfikacyjny 0188,
e) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 019 symbole klasyfikacyjne 0190-0191 oraz 0196 otrzymują brzmienie:
0190Podstawy organizacji systemu zarządzania jakościąABcPolityka Jakości, Księga Jakości oraz korespondencjaE
0191Aktualizacja dokumentów systemu zarządzania jakościąBE5BcProcedury instrukcje, formularze oraz korespondencjaP
0196Procesy systemu zarządzania zidentyfikowane w MSWBE5BcMapa procesów, karty makroprocesów, procesów operacyjnych i podprocesów oraz korespondencjaP
f) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 027 dodaje się symbol klasyfikacyjny 0275 w brzmieniu:
0275Dokumentacja w sprawach odszkodowań (zadośćuczynienia) z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbąB10BcSprawy, w których nie wydano decyzji ustalającej prawo do odszkodowaniaP
g) dodaje się symbol klasyfikacyjny 047 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 047 symbole klasyfikacyjne 0470-0471 w brzmieniu:
047Europejska Inicjatywa Obywatelska
0470Deklaracja poparcia dla inicjatywy obywatelskiejBcBcZ
0471CertyfikatyB5BcCertyfikaty potwierdzające liczbę ważnych deklaracji poparcia zebranych dla Polski oraz certyfikaty potwierdzające zgodność systemu zbierania deklaracji on - line z -obowiązującymi przepisami dotyczącym inicjatywy obywatelskiejE
h) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 073:
- symbol klasyfikacyjny 073 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 073 symbole klasyfikacyjne 0730-0734 otrzymują brzmienie:
073Z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, komitetami RM
0730Protokoły posiedzeń, uchwały, zarządzenia Rady Ministrów i protokoły posiedzeń Komitetów RMBE20BcDo kat. A kwalifikuje się opracowania dotyczące MSW, resortu i obronności pozostałe kat. B20E
0731Karty informacyjne zadań przewidziane dla Ministra Spraw Wewnętrznych zgodnie z protokołami ustaleń Rady MinistrówABcKorespondencja, pisma przekazujące, informacje porządkowe, uzupełniające itp.E
0732Poufne meldunki sytuacyjne Kancelarii Prezesa Rady MinistrówABcE
0733Dokumenty, opracowania i informacje procesowane w ramach uzgodnień międzyresortowych, prac Komitetów Rady Ministrów, Rady Ministrów i Prezesa Rady MinistrówBE20BcE
0734Porządki posiedzeń Rady Ministrów i Komitetów Rady MinistrówBc-Z
- uchyla się symbol klasyfikacyjny 0737,
i) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 074 symbole klasyfikacyjne 0743-0744 otrzymują brzmienie:
0743Z Ministerstwem Administracji i CyfryzacjiBE5BcZ
0744Z Ministerstwem Sprawiedliwości i prokuraturąBE5BcZ
j) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 076:
- symbole klasyfikacyjne 0764-0767 otrzymują brzmienie:
0764Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej MSWBE5BcP
0765Państwową Inspekcją Sanitarną MSWBE5BcP
0766Centrum Personalizacji Dokumentów MSWBE5BcP
0767Zarządem Zasobów Mieszkaniowych MSWBE5BcP
- dodaje się symbol klasyfikacyjny 0769 w brzmieniu:
0769Centralnym Ośrodkiem InformatykiBE5BcP
k) symbol klasyfikacyjny 111 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 111 symbole klasyfikacyjne 1110-1114 otrzymują brzmienie:
111Nabór pracowników i ich zwalnianie
1110Nabór pracowników na wolne stanowiska w służbie cywilnejB3-Bc- korespondencja dotycząca ogłoszeń o wolnych stanowiskach, oferty kandydatów niewymienionych w protokole naboru, korespondencja dotycząca przeniesienia nieprzekazana do akt osobowych, korespondencja - odpowiedzi dotyczące sposobu przeprowadzania naboru do korpusu s.c., korespondencja dotycząca ogłoszeń o pracy w instytucjach UE i międzynarodowych, korespondencja dotycząca zatrudnienia absolwentów KSAP.

Oferty kandydatów przyjętych do pracy odkładu się do akt osobowych (klasa 120)

P
1111Powoływanie i odwoływanie dyrektorów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWB50-Z
1112Zatrudnianie zastępców dyrektorów i głównych księgowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWB50-Z
1113Konkursy na niektóre stanowiska kierownica; w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej MSWB5-Z
1114Ustalanie i powoływanie Rad Społecznych działających przy Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej MSWB5-Z
l) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 113 symbole klasyfikacyjne 1130 oraz 1133 otrzymują brzmienie:
1130MSW-KorespondencjaZ
1133Sprawozdania roczne dyrektora generalnego dla Szefa Służby Cywilnej z realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnejB5-Sprawozdania, korespondencja, zestawienia, tabeleP
m) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 120 symbol klasyfikacyjny 1204 otrzymuje brzmienie:
1204Akta osobowe dyrektorów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWBE50-E
n) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 122:
- symbol klasyfikacyjny 122 otrzymuje brzmienie:
122Ewidencja osobowa, legitymacje służbowe pracowników
- dodaje się symbole klasyfikacyjne 1220-1222 w brzmieniu:
1220Kartoteka osobowa, rejestr wydanych legitymacjiA-Legitymacje, które utraciły ważność - BcE
1221Legitymacje weteranów-

funkcjonariuszy oraz weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy

BE10BcRejestry wydanych legitymacji; legitymacje, które utraciły ważność - BcZ
1222Dokumenty potwierdzające uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszomBE10BcRejestr wydanych dokumentówZ
o) symbol klasyfikacyjny 125 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 125 symbole klasyfikacyjne 1250-1252 otrzymują brzmienie:
125Odznaczenia
1250Ordery i. odznaczenia państwoweB5-Kopie wniosków, odpisy postanowień, korespondencjaZ
1251Medale i odznaki nadawane przez Ministra SWA-Wnioski, decyzje, postanowienia MinistraE
1252Inne medale i odznakiB5-Z
p) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 127 dodaje się symbol klasyfikacyjny 1275 w brzmieniu:
1275Sprawy weteranówBE10BcZ
q) symbol klasyfikacyjny 128 otrzymuje brzmienie:
128Oceny pracowników, urzędnikówBc-Bc - korespondencja Arkusze ocen pracowników oraz korespondencję dotyczącą sprzeciwów od oceny okresowej odkłada się do akt osobowych (klasa 120)Z
r) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 142 symbole klasyfikacyjne 1423-1424 otrzymują brzmienie:
1423Szkolenia specjalizacyjne pracowników Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWBE20-Dokumentacja postępowań specjalizacyjnych i dyplomów specjalizacyjnych lekarzyE
1424Szkolenia zawodowe pracowników Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWBE5-Umowy, rozliczeniaE
s) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 148:
- symbol klasyfikacyjny 1488 otrzymuje brzmienie:
1488Szkolenia językoweB5-Korespondencja, wykazy itp.P
- dodaje się symbol klasyfikacyjny 1489 w brzmieniu:
1489Szkolenia centralneB5-Korespondencja, programy, formularze itp.P
t) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 162 symbol klasyfikacyjny 1620 otrzymuje brzmienie:
1620Urlopy i dni wolne od świadczenia przedmiotu umowy zlecenia na zarządzenie dyrektorów Samodzielnych Publicznych. Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWB3-Z
u) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 166 symbol klasyfikacyjny 1660 otrzymuje brzmienie:
1600Kary udzielane dyrektorom Samodzielnych Publicznych. Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWB5-Wnioski, decyzje, rozkazy personalne Ministra itp. Kopie odkłada się do akt osobowych (jak w klasie 120) Z
v) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 221 symbole klasyfikacyjne 2210-2211 otrzymują brzmienie:
2210Nabywanie i zbywanie nieruchomości przez jednostki organizacyjne resortu {Policję, Straż Graniczną, Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSW, Biuro Ochrony Rządu, Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej MSW, Ośrodki wypoczynkowe i recepcyjne, Urząd do Spraw Cudzoziemców, inne)BE25-Dokumentacja prawna i techniczna. Okres przechowywania liczy się od utraty lub przekazania obiektu

Dla każdej jednostki organizacyjnej zakłada się odrębną teczkę

E
2211Najem, dzierżawa nieruchomości Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWBE25-Jak w klasie 2210E
w) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 222 dodaje się symbol klasyfikacyjny 2226 w brzmieniu:
2226Akta mieszkanioweABcE
x) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 311 symbole klasyfikacyjne 3110-3111 otrzymują brzmienie:
3110Finansowanie inwestycji budowlanych dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWB5BcP
3111Finansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWB5BcP
y) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 315 symbol klasyfikacyjny 3150 otrzymuje brzmienie:
3150Restrukturyzacja finansowa Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWB5BcP
z) w symbolu klasyfikacyjnym 42:
- symbol klasyfikacyjny 42 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 42 symbole klasyfikacyjne 420-421 otrzymują brzmienie:
42WALKA Z TERRORYZMEM I PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ
420Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznymABcE
421Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanejABcE
- uchyla się symbole klasyfikacyjne 422-424,
za) dodaje się symbol klasyfikacyjny 514 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 514 symbole klasyfikacyjne 5140-5142 w brzmieniu:
514Przestępstwa i incydenty motywowane uprzedzeniami
5140Mowa nienawiściABcE
5141Dewastacja cmentarzy i miejsc pamięci mniejszości narodowych i etnicznychABcE
5142Pozostałe przestępstwa i incydentyABcE
zb) dodaje się symbol klasyfikacyjny 515 oraz w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 515 symbole klasyfikacyjne 5150-5153 w brzmieniu:
515Przestrzeganie praw człowieka przez jednostkipodległe lub nadzorowane przez MinistraSpraw Wewnętrznych
5150PolicjaBE10BcE
5151Straż GranicznaBE10BcE
5152Pozostałe jednostki podległe lub nadzorowaneBE10BcDla każdej jednostki zakłada się odrębną teczkęE
5153Programy szkoleniowe, materiały dydaktyczneBE10BcE
zc) uchyla się symbol klasyfikacyjny 59,
zd) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 625:
- symbol klasyfikacyjny 625 otrzymuje brzmienie:
625Administracyjny tryb nabycia obywatelstwa polskiego
- dodaje się symbole klasyfikacyjne 6250-6251 w brzmieniu:
6250Postępowanie w sprawach o przywrócenie obywatelstwa polskiegoBE10BcDecyzje I i II instancji, wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, postanowienia Ministra Spraw WewnętrznychE
6251Inne sposoby nabycia obywatelstwa polskiegoBE10B5Odwołania od decyzji wojewodów, decyzje i postanowienia Ministra Spraw WewnętrznychP
ze) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 63:
- symbol klasyfikacyjny 63 otrzymuje brzmienie:
63STOWARZYSZENIA, FUNDACJE
- uchyla się symbol klasyfikacyjny 632.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).