Zm.: zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2010.3.18

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 42, poz. 363) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie harmonogramu wykonywania zadań ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 4, poz. 15, z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 2o dodaje się § 2p w brzmieniu:

"§ 2p. Od dnia 20 kwietnia 2010 r. w Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych w Elblągu podlegają migracji dotychczasowe księgi wieczyste prowadzone przez:

- Sąd Rejonowy w Brodnicy - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu,

- Sąd Rejonowy w Radziejowie - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu.";

2)
po § 3b dodaje się § 3c w brzmieniu:

"§ 3c. Od dnia 20 kwietnia 2010 r. w Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych w Słupsku nie podlegają migracji dotychczasowe księgi wieczyste prowadzone przez:

- Sąd Rejonowy w Brodnicy - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu,

- Sąd Rejonowy w Radziejowie - Wydział Ksiąg Wieczystych - dla obszaru właściwości tego Sądu.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2010 r.
______

1 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2003 r. Nr 5, poz. 24, z 2004 r. Nr 3, poz. 8, Nr 6, poz. 19 i Nr 7, poz. 26, z 2005 r. Nr 5, poz. 23, Nr 6, poz. 28 i Nr 7, poz. 32, z 2006 r. Nr 2, poz. 61, Nr 4, poz. 84 i Nr 7, poz. 123, z 2007 r. Nr 2, poz. 8 i Nr 10, poz. 45, z 2008 r. Nr 5, poz. 81, Nr 7, poz. 124 i Nr 8, poz. 130 oraz z 2009 r. Nr 7, poz. 28.