Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.114

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej

Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej

Na podstawie art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) zarządza się, co następuje:

§  1. W zarządzeniu Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) składanie Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Infrastruktury corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia, informacji o działalności WIGE;";

2) załącznik Nr 2 do zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

UPOWAŻNIENIE NR …