Zm.: zarządzenie w sprawie emisji obligacji państwowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1994.26.83

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 1994 r.

ZARZĄDZENIE NR 81
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 października 1994 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie emisji obligacji państwowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 1994 r. Nr 106, poz. 511) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 1989 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1989 i ustawy - Prawo bankowe oraz o uregulowaniu innych spraw związanych z gospodarką finansową państwa (Dz. U. Nr 59, poz. 350) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 71 Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1989 r. w sprawie emisji obligacji państwowej (Dz. Urz. MIn. Fin. z 1990 r. Nr 3, poz. 5 i 6 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do dnia 31 stycznia 1995 r. obligacja jest oprocentowana według zmiennej miesięcznej stopy procentowej.",

2)
w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prawo do zapłaty niniejszą obligacją za akcje lub udziały będące własnością Skarbu Państwa wygasa z dniem 31 stycznia 1995 r.",

3)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Obligacje, które do dnia 31 stycznia 1995 r. nie zostaną wykorzystane na zakup akcji lub udziałów, będą wraz z odsetkami przyjmowane do wykupu w drodze losowania.

2. Losowanie będzie dokonywane co pół roku i każdorazowo będzie obejmowało 1/10 (jedną dziesiątą) obligacji pozostałych w obiegu po dniu 31 stycznia 1995 r.

3. Obligacje nie wykorzystane na zakup akcji lub udziałów będą od dnia 1 lutego 1995 r. oprocentowane według stopy 3% w stosunku rocznym od wartości nominalnej obligacji wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 31 stycznia 1995 r.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.