Zm.: zarządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.1995.2.23

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1995 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 17 maja 1995 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 83 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa (Dz. Urz. MSW Nr 3, poz. 43 i Nr 4, poz. 62, z 1992 r. Nr 1, poz. 9 i Nr 3, poz. 60, z 1993 r. Nr 4, poz. 82, Nr 5, poz. 96 i poz. 99, z 1994 r. Nr 1, poz. 5 i poz. 20 oraz Nr 4, poz. 45) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 6 śródtytuł otrzymuje brzmienie: "Jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka",
2)
skreśla się §§ 7-16,
3)
w § 17:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. 1. W razie urodzenia dziecka przez funkcjonariusza-kobietę lub przez niezatrudnioną żonę funkcjonariusza albo przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do jednego roku i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie - funkcjonariusz otrzymuje jednorazowy dodatek w wysokości zasiłku porodowego ustalonego w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa",

- ust. 4 skreśla się,

4)
w § 18 wyrazy: "§ 7-17" zastępuje się wyrazami: "§ 7",
5)
§ 19 skreśla się,
6)
dotychczasowe § 17-23 otrzymują kolejną numerację § 7-12.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 marca 1995 r.