Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2013.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

WYTYCZNE Nr 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 marca 2013 r.
zmieniające wytyczne w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.1) ), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.2) ) ustala się, co następuje:
§  1. W wytycznych nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Zamówienia publiczne na obsługę lotnictwa policyjnego, dostawę dla jednostek organizacyjnych Policji sprzętu transportowego, ubezpieczenia OC, paliwa, uzbrojenia, umundurowania, wyposażenia specjalnego oraz sprzętu i usług w zakresie łączności i informatyki, określonych w załączniku nr 1 do wytycznych, są udzielane przez Komendę Główną Policji.

2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami służby Dyrektor Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, zwanego dalej "BLP KGP", lub Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, zwanego dalej "BŁiI KGP", każdy w zakresie swojej właściwości rzeczowej, może wyrazić zgodę na udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w ust. 1, przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji albo w ramach wspólnego zamówienia na rzecz kilku jednostek organizacyjnych Policji. Zgoda taka nie może dotyczyć zamówień publicznych na obsługę lotnictwa policyjnego.";

2) w § 2:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W sprawie zakupu sprzętu transportowego, sprzętu i usług w zakresie łączności i informatyki, niewymienionych w części II i części V załącznika nr 1 do wytycznych, oraz sprzętu uzbrojenia i techniki policyjnej określonych w załączniku nr 2 do wytycznych, jednostki organizacyjne Policji każdorazowo, z zastrzeżeniem § 3 i 4, informują odpowiednio Dyrektora BLP KGP bądź Dyrektora BŁiI KGP o zamiarze przystąpienia do zamówienia wspólnego i celowości jego udzielenia na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą". Jednostki organizacyjne Policji do końca pierwszego kwartału danego roku budżetowego przekazują właściwym Dyrektorom informację o planowanych przez nie zakupach.

2. Dyrektor BLP KGP lub Dyrektor BŁiI KGP, każdy w swoim zakresie merytorycznym, po przeanalizowaniu informacji, o których mowa w ust. 1, wyznacza spośród jednostek organizacyjnych Policji jednostkę, która będzie obowiązana do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia wspólnego w imieniu i na rzecz zainteresowanych jednostek organizacyjnych Policji, zwaną dalej "jednostką wiodącą".",

b) uchyla się ust. 3;
3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. 1. W sprawie zakupu druków ścisłego zarachowania określonych w załączniku nr 3 do wytycznych jednostki organizacyjne Policji każdorazowo przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego informują o planowanych zakupach Dyrektora BLP KGP.

2. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone wspólnie przez jednostki organizacyjne Policji, informację, o której mowa w ust. 1, przekazuje jednostka wiodąca.

3. Na podstawie otrzymanych informacji Dyrektor BLP KGP nadaje kolejne numery identyfikacyjne druków ścisłego zarachowania i uaktualnia prowadzoną w BLP KGP ich ewidencję.";

4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jednostka wiodąca przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakupy, dla których przewidziano możliwość udzielenia zamówienia wspólnego, uzgadnia z pozostałymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi Policji projekt specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. Opracowany projekt specyfikacji technicznej jednostka wiodąca przesyła odpowiednio do BLP KGP bądź BŁiI KGP w celu zaopiniowania. Zaopiniowany projekt specyfikacji technicznej jednostka wiodąca w porozumieniu z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Policji poddaje analizie i zatwierdza ostateczny tekst specyfikacji technicznej. Jednostka wiodąca wyznacza termin do zgłoszenia wniosku o realizację zamówienia wspólnego.";

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Jednostka wiodąca, każda w zakresie udzielonego pełnomocnictwa, Dyrektor BLP KGP oraz Dyrektor BŁiI KGP w zakresie, o którym mowa w§ 1 ust. 1, uzgadniają sposób i terminy składania zapotrzebowania na sprzęt, materiały i usługi.".

§  2. Załączniki nr 1-3 otrzymują brzmienie określone w załącznikach 1-3 do niniejszych wytycznych.
§  3. Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ USŁUG, SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA SPECJALNEGO I MATERIAŁÓW KUPOWANYCH W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ KOMENDĘ GŁÓWNĄ POLICJI

Lp.WYSZCZEGÓLNIENIE
I. OBSŁUGA LOTNICTWA POLICYJNEGO
1.Obsługa logistyczna lotnictwa policyjnego, z wyłączeniem zakupu materiałów pędnych i smarów, w tym:

a) zakup części zamiennych,

b) remonty, przeglądy i naprawy sprzętu lotniczego,

c) zakup sprzętu i wyposażenia lotniczego,

d) ubezpieczenia śmigłowców,

e) czynności urzędowe związane z nadzorem nad personelem i sprzętem lotniczym w zakresie zadań realizowanych przez KGP.

II. TRANSPORT
1.Furgon oznakowany typu: ETDiE, APRD oraz wypadowy.
1.Pojazdy specjalne:

a) armatki wodne,

b) transportery opancerzone,

c) lekkie transportery opancerzone,

d) ruchome stanowiska dowodzenia,

e) ambulanse poczty specjalnej,

f) ambulanse pirotechniczne,

g) ambulanse monitoringu wizyjnego,

h) duże więźniarki,

i) samochody osobowo-terenowe, opancerzone.

3.Przyczepy specjalne, w tym do przewozu materiałów i urządzeń wybuchowych.
4.Łodzie kat. R-1, R-2, R-3.
5.Zakup paliwa w systemie kart flota.
6.Ubezpieczenie OC pojazdów służbowych.
III. UMUNDUROWANIE I WYPOSAŻENIE SPECJALNE
1.Czapka letnia służbowa.
2.Czapka zimowa służbowa.
3.Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru.
4.Kurtka służbowa letnia.
5.Spodnie służbowe letnie do półbutów.
6.Spodnie służbowe letnie do trzewików.
7.Spodnie służbowe zimowe.
8.Sweter służbowy.
9.Półgolf.
10.Koszula służbowa.
11.Koszula służbowa letnia.
12.Koszulka polo z krótkim rękawem.
13.Koszulka z krótkim rękawem T-shirt.
14.Trzewiki służbowe.
15.Półbuty służbowe.
16.Pas główny.
17.Czapka ćwiczebna.
18.Mundur ćwiczebny.
19.Kurtka ćwiczebna z podpinką i kamizelką.
20.Kamizelka ochronna.
21.Ochraniacze przedramienia.
22.Ochraniacze nóg.
23.Rękawice chroniące przed uderzeniami.
IV. UZBROJENIE
1.Broń palna: pistolety, bron gładkolufowa, pistolety maszynowe, karabinki, karabiny, karabiny maszynowe, granatniki.
2.Przedmioty przeznaczone do miotania chemicznych i innych środków obezwładniających: miotacze wody, wyrzutnie pocisków gumowych i z tworzyw sztucznych, pocisków ogłuszających, olśniewających i śrutowych, granatów i pocisków łzawiących oraz siatek obezwładniających.
3.Amunicja do broni palnej oraz pociski i siatki obezwładniające do przedmiotów i wyrzutni wymienionych w lp. 2.
4.Urządzenia techniczne: paralizatory elektryczne, roboty pirotechniczne.
5.Osłony balistyczne: kamizelki, hełmy i tarcze kuloodporne, ubrania dla pirotechników.
6.Sprzęt ochronny: policyjne kaski ochronne, tarcze ochronne.
V. ŁĄCZNOŚĆ I INFORMATYKA
Usługi:
1.Budowa, rozbudowa i modernizacja centralnych systemów teleinformatycznych (np. KSIP, AFIS, OST112, wideo konferencja, KCIK, SIS, KSI, BTUU, CSD, KSIP/SA, SIO, SWOP, ZSODE) oraz systemów, w których przetwarzane są informacje niejawne oraz usługi serwisowe na potrzeby tych systemów.
2.Utrzymanie Systemu Łączności Rządowej.
3.Transmisji danych dla potrzeb terminali MTN i MTP.
4.Dzierżawy łączy dla systemów centralnych (POL 20, POL35, POL300).
5.Telefoniczne telefonii stacjonarnej, komórkowej z wykorzystaniem numeracji WST: AB=47.
6.Dzierżawa kanalizacji teletechnicznej.
Sprzęt:
1.Radiowe urządzenia końcowe.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ SPRZĘTU I MATERIAŁÓW KUPOWANYCH W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WSPÓLNIE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POLICJI

Lp.WYSZCZEGÓLNIENIE
UZBROJENIE
1.Pałki szturmowe, "Tonfa" oraz teleskopowe
2Granaty hukowo-błyskowe dla komórek AT
3.Środki ochrony przeciwchemicznej
TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA (w zakresie techniki policyjnej)
1.Kolczatki drogowe (lekkie)
2.Mierniki prędkości
3.Przenośne urządzenia do wykrywania obecności alkoholu w wydychanym powietrzu np. typu AlcoBlow
4.Elektroniczne urządzenia do wykrywania substancji działających podobnie do alkoholu (narkotesty)
5.Wielopanelowe urządzenia jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie środków działających podobnie do alkoholu (narkotesty)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA EWIDENCJONOWANYCH W SPOSÓB CENTRALNY PRZEZ BLP KGP, A KUPOWANYCH W RAMACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SAMODZIELNIE BĄDŹ WSPÓLNIE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POLICJI

Lp.WYSZCZEGÓLNIENIESYMBOL
I. DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA
1.Dowód urządzeniaGŁ-13
2.Bon żywnościowyGz-40
3.PokwitowanieMrd-A
4.Pokwitowanie zapłatyMrd-20
5.Zezwolenie na odbiór pojazdu i parkingu strzeżonegoMrd-22
6.Nakaz przeszukania /zatrzymania rzeczyMs-16
7.Legitymacja posiadacza broniOb-10
8.Zaświadczenie uprawniające do nabycia broniOb-11
9.Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broniOb-12
10.Świadectwo broniOb-13
11.Legitymacja posiadacza terminowego pozwolenia na brońOb-14
12.Zezwolenie na czasowe noszenie broniOb-15
13.Karta rejestracyjna broniOb-16
14.Europejska karta broni palnejOb-17
15.Licencja pracownika ochrony fizycznej I stopnia-
16.Licencja pracownika ochrony fizycznej II stopnia-
17.Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia-
18.Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia-
19.Licencja detektywa-