Zm.: uchwała w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2008.15.18

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2008 r.

UCHWAŁA Nr 41/2008
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 25 września 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410) uchwala się, co następuje:
§  1.
W uchwale nr 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP Nr 3, poz. 6 i Nr 16, poz. 30, z 2005 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 3, poz. 5, z 2006 r. Nr 3, poz. 3, z 2007 r. Nr 19, poz. 36 oraz z 2008 r. Nr 7, poz. 9 i Nr 13, poz. 16) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) rachunki, których otwarcie i prowadzenie wynika z odrębnych przepisów,",

b)
dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) inne rachunki, za zgodą Prezesa NBP.";

2)
w § 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) o którym mowa w § 2 pkt 5, regulują postanowienia umowy, zatwierdzone przez Zarząd NBP.".

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.