Dziennik resortowy

Dz.Urz.NBP.2007.19.36

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr 49/2007
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410) uchwala się, co następuje:
§  1. W uchwale nr 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP Nr 3, poz. 6, Nr 16, poz. 30, z 2005 r. Nr 1, poz. 1, Nr 3, poz. 5 oraz z 2006 r. Nr 3, poz. 3) w § 7 w ust. 2a wyrazy "Komisji Nadzoru Bankowego" zastępuje się wyrazami "Komisji Nadzoru Finansowego".
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.