Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2013.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 47/2013
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 15 i z 2013 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 10;
2) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2-6, 10-12, 17 i 19 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.";

3) w § 15:
a) uchyla się ust. 6,
b) w ust. 9 uchyla się pkt 1;
4) w § 17 w ust. 1:
a) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) PD001, PD002 i PD003 - należy przekazywać za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca, którego dane dotyczą,",

b) uchyla się pkt 6;
5) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dane przekazywane na informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w załącznikach nr 6 i 10-15 oraz 17-19 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób sprawdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.";

6) w załączniku nr 2:
a) wzór EBC33 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
b) wzory: ID002 i ID004 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
7) w załączniku nr 5 wzory: PD001 i PD002 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
8) w załączniku nr 10 wzór FIN028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
9) uchyla się załącznik nr 16.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4 i 6 lit. b oraz pkt 7, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

EBC33

STRUKTURA GEOGRAFICZNA

część III

(dane kwartalne)

 stan na dzień .............w tys. zł

Kraje członkowskie UGW (cz.III)
CYMTSKEELV
A1B1C1D1E1
AKTYWA
A12. Kredyty, pożyczki i inne należności
B1a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym
C1b. udzielone instytucjom niemonetarnym
D13. Dłużne papiery wartościowe
E1a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe
F1z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
G1powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
H1powyżej 2 lat
I1b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne
J14. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego
K15. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały
PASYWA
L19. Depozyty i inne zobowiązania
M1a. monetarnych instytucji finansowych
N1b. instytucji niemonetarnych

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ID002

INFORMACJA DODATKOWA - ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OPERACJI REPO I SELL-BUY-BACK (CZ.I)

(bez odsetek)

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

 stan na dzień .................. w tys. zł

REZYDENTNIEREZYDENTRAZEM
złotedewizyzłotedewizy
A1B1C1D1E1
A11. Zobowiązania z tytułu operacji repo wobec monetarnych instytucji finansowych (z wyłączeniem NBP)...................................................................................................................
C2- do 2 lat...................................................................................................................
D1- 2 lata i powyżej...................................................................................................................
D2w tym:

- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat

...................................................................................................................
D3-listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat...................................................................................................................
E12. Zobowiązania z tytułu operacji repo wobec innych niż monetarne instytucje finansowe jednostek* * ...................................................................................................................
G2- do 2 lat...................................................................................................................
H1- 2 lata i powyżej...................................................................................................................
H2w tym:

- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat

...................................................................................................................
H3- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat...................................................................................................................
Informacja uzupełniająca:
I1- z pozycji 1 przypada na zobowiązania wobec funduszy rynku pieniężnego..............................................xx.......................
J1w tym:

- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat

..............................................xx.......................
K1- z pozycji 2 przypada na zobowiązania wobec banków z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji..............................................xx.......................

ID002

INFORMACJA DODATKOWA - ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OPERACJI REPO I SELL-BUY-BACK (CZ.II)

(bez odsetek)

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

 stan na dzień .................. w tys. zł

REZYDENTNIEREZYDENTRAZEM
złotedewizyzłotedewizy
A1B1C1D1E1
L13. Zobowiązania z tytułu operacji sell-buy-back wobec monetarnych instytucji finansowych (z wyłączeniem NBP)...................................................................................................................
N2- do 2 lat...................................................................................................................
O1- 2 lata i powyżej...................................................................................................................
O2w tym:

- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat

...................................................................................................................
O3- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat...................................................................................................................
P14. Zobowiązania z tytułu operacji sell-buy-back wobec innych niż monetarne instytucje finansowe jednostek* * ...................................................................................................................
R2- do 2 lat...................................................................................................................
S1- 2 lata i powyżej...................................................................................................................
S2w tym:

- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat

...................................................................................................................
S3- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat...................................................................................................................
Informacja uzupełniająca:
T1- z pozycji 3 przypada na zobowiązania wobec funduszy rynku pieniężnego..............................................xx.......................
U1w tym:

- papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat

..............................................xx.......................
V1- z pozycji 4 przypada na zobowiązania wobec banków z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji..............................................xx.......................

ID004

INFORMACJA DODATKOWA - ZOBOWIĄZANIA WOBEC FUNDUSZY RYNKU PIENIĘŻNEGO ORAZ WOBEC BANKÓW W ORGANIZACJI I Z OGŁOSZONĄ UPADŁOŚCIĄ LUB W LIKWIDACJI

(bez odsetek)

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

 stan na dzień .................. w tys. zł

REZYDENT
złotedewizy
A1B1
D11. Wobec funduszy rynku pieniężnego..............................................
E1a) bieżące..............................................
F1b) terminowe..............................................
F5w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat..............................................
G12. Wobec banków w organizacji* *  i z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji..............................................
H1a) bieżące..............................................
I1b) terminowe..............................................

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PD001

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH

SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU

 stan na dzień .................. w tys. zł

RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT
złotedewizy
A1B1
A2Zobowiązania wobec sektora niefinansowego..............................................
B2z tego: - bieżące..............................................
C2- terminowe..............................................
D2Zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych, pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego oraz pomocniczych instytucji finansowych 1 ..............................................
E2z tego: - bieżące..............................................
F2- terminowe..............................................
G2Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych..............................................
H2z tego: - bieżące..............................................
I2- terminowe..............................................
M1Zobowiązania wobec funduszy rynku pieniężnego..............................................
N1z tego: - bieżące..............................................
O1- terminowe..............................................

PD002

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU

 stan na dzień .................. w tys. zł

RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT
złotedewizy
A1B1
F1Środki terminowe na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasach mieszkaniowych..............................................
G1Środki terminowe z BFG..............................................
I1Środki terminowe z zagranicy instytucji sektora finansowego, niefinansowego, rządowych i samorządowych, deponowane na 2 lata i powyżej..............................................
J1z tego: - jednostek sektora finansowego inne niż pozostałe monetarne instytucje finansowe i międzynarodowe organizacje finansowe..............................................
K1- jednostek sektora niefinansowego..............................................
L1- jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych..............................................
M1Zobowiązania podporządkowane..............................................
N1Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych..............................................
N2Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego..............................................
O1Zobowiązania wobec banków w organizacji* *  i z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji..............................................
P1z tego: - bieżące..............................................
R1- terminowe..............................................

ZAŁĄCZNIK Nr  4

FIN028 Struktura walutowa
Struktura walutowa
Pozycje bilansowe, kredyty i inne należnościPozycje bilansowe, pozostałe aktywaPozycje bilansowe, zobowiązania finansowePozycje bilansowe, pozostałe pasywaPozycje pozabilansowe, kwoty do otrzymaniaPozycje pozabilansowe, kwoty do wydaniaPozycje strukturalne
EUR
USD
CHF
JPY
GBP
DKK
NOK
SEK
AUD
HUF
CZK
CAD
EEKxxxxxxx
RUB
SIT
SKKxxxxxxx
UAH
LTL
LVLxxxxxxx
Waluty niewymienialne
Inne waluty wymienialne
* Dotyczy jednostek sektora finansowego, niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych.
* Dotyczy jednostek sektora finansowego, niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych.
* Zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym do momentu uzyskania zgody KNF na rozpoczęcie działalności.
1 Z wyjątkiem zobowiązań wobec banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które nie figurują na liście monetarnych instytucji finansowych, oraz wobec Kasy Krajowej.
* Zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym do momentu uzyskania zgody KNF na rozpoczęcie działalności.