Zm.: statuty niektórych wojskowych szpitali i przychodni lekarskich, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.13.164

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 lipca 2006 r.
w sprawie zmiany statutów niektórych wojskowych szpitali i przychodni lekarskich, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia SG WP

Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756 i Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111 poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 518) zarządza się, co następuje:

1.
W statutach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stanowiących załączniki do zarządzenia Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 40), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w statucie 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Żarach, stanowiącym załącznik Nr 6, w § 10 w ust. 1:
a)
w pkt 6 lit a otrzymuje brzmienie:

"a) oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem reumatologii,",

b)
w pkt 11 dodaje się wyliczenie dwudzieste szóste w brzmieniu:

"- onkologiczną;";

2)
w statucie 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Przemyślu, stanowiącym załącznik Nr 12, w § 10 w ust. 1 w pkt 3 lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) oddział psychosomatyczny,";

3)
w statucie 20 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Krynicy Zdroju, stanowiącym załącznik Nr 15, w § 10 w ust. 1:
a)
dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8 poradnia rehabilitacji,",

b)
dotychczasowy pkt 8 oznacza się jako pkt 9;
4)
w statucie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Powidzu-Witkowie, stanowiącym załącznik Nr 33, w § 9 w ust. 1:
a)
w pkt 3:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) psychiatryczny,",

– lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) psychologiczny,",

b)
uchyla się pkt 5.
2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.