Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2013 r.

REGULAMIN Nr 1
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 7 stycznia 2013 r.
zmieniający regulamin w sprawie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz zasad przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 i 908) ustala się, co następuje:
§  1. W regulaminie nr 2 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz zasad przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej (Dz.Urz. KGSG poz. 29) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 2 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu;
2) załącznik nr 3 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu;
3) załącznik nr 4 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu;
4) załącznik nr 5 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu;
5) załącznik nr 6 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego regulaminu;
6) załącznik nr 7 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego regulaminu;
7) załącznik nr 8 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego regulaminu;
8) załącznik nr 9 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego regulaminu.
§  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSEK

Warszawa, dnia ........................

DYREKTOR

BIURA FINANSÓW

KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

o przyznanie zapomogi bezzwrotnej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej

INFORMACJE DOTYCZĄCE OSOBY UPRAWNIONEJ DO OTRZYMANIA ZAPOMOGI BEZZWROTNEJ*

1. Imię i nazwisko: ...............................................................................................................

2. .......................................................................................................................................**

3. Adres: ...............................................................................................................................

4. Nr telefonu służbowego …….........................................

5. Data zatrudnienia pracownika/zatrudnienia i śmierci zmarłego pracownika w Komendzie Głównej Straży Granicznej/przejścia na emeryturę/rentę*** ...............................................

6. Potwierdzenie komórki kadrowej ....................................

7. Sytuacja rodzinna (ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym) .............................

8. Data otrzymania ostatniej zapomogi bezzwrotnej ...............................................................

Wnoszę o przyznanie zapomogi bezzwrotnej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Oświadczam, że miesięczny dochód na jedną osobę w mojej rodzinie (gospodarstwie domowym) za ostatnie 3 miesiące wynosi średnio .............. zł, w tym dochód pracownika ............... zł, dochód współmałżonka …........zł, dochód innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym .............. zł.****

……………………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej do otrzymania zapomogi bezzwrotnej)

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………..

(podpis osoby składającej wniosek)

Potwierdzenie komórki finansowej o wysokości dochodu pracownika wynikającego z zatrudnienia w Komendzie Głównej Straży Granicznej: .......................................................

Załączniki:

………………………………………………………………………………………………

OPINIA KOMISJI DO SPRAW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 3 regulaminu w sprawie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, Komisja do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej uznaje zasadność przyznania pracownikowi zapomogi bezzwrotnej ze środków tego funduszu w kwocie ............................. zł (słownie ..................................................... zł) i prosi o akceptację wniosku przez Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Podpisy członków Komisji do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Decyzja Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

______

* pozycje nr 1 - 5, 7 i 8 wypełnia osoba uprawniona do otrzymania zapomogi bezzwrotnej

** należy wskazać czy osoba uprawniona do otrzymania zapomogi bezzwrotnej jest pracownikiem, emerytem, rencistą, małżonkiem czy dzieckiem zmarłego pracownika

*** niepotrzebne skreślić

**** przez dochód należy rozumieć wynagrodzenie i inne należności wynikające ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, uposażenie i należności wynikające ze stosunku służbowego, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej oraz wszelkie inne uzyskiwane przychody, w tym alimenty - podane w kwocie brutto po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu w przypadku wystąpienia tych kosztów.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK

Warszawa, dnia ........................

DYREKTOR

BIURA FINANSÓW

KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

o przyznanie dofinansowania wypoczynku dziecka pracownika ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACOWNIKA*

1. Imię i nazwisko pracownika: ............................................................................................

2. Adres: ...............................................................................................................................

3. Nr telefonu służbowego ...................................................................................................

4. Data zatrudnienia w Komendzie Głównej Straży Granicznej ..........................................

5. Potwierdzenie komórki kadrowej .....................................................................................

6. Sytuacja rodzinna (ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym) ........................

7. Data ostatniego dofinansowania wypoczynku dziecka ....................................................

Wnoszę o przyznanie dofinansowania wypoczynku dziecka ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Oświadczam, że miesięczny dochód na jedną osobę w mojej rodzinie (gospodarstwie domowym) za ostatnie 3 miesiące wynosi średnio .............. zł, w tym dochód pracownika .............. zł, dochód współmałżonka........... zł, dochód innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym .................. zł.**

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………….

(podpis pracownika)

Potwierdzenie komórki finansowej o wysokości dochodu pracownika wynikającego z zatrudnienia w Komendzie Głównej Straży Granicznej: …………………….............................

Załączniki:

………………………………………………………………………………………………

OPINIA KOMISJI DO SPRAW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 3 regulaminu w sprawie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, Komisja do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej uznaje zasadność przyznania pracownikowi dofinansowania wypoczynku dziecka pracownika ze środków tego funduszu w kwocie .............................. zł (słownie ....................................................... zł) i prosi o akceptację wniosku przez Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Podpisy członków Komisji do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Decyzja Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______

* pozycje nr 1 - 4, 6 i 7 wypełnia pracownik

** przez dochód należy rozumieć wynagrodzenie i inne należności wynikające ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, uposażenie i należności wynikające ze stosunku służbowego, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej oraz wszelkie inne uzyskiwane przychody, w tym alimenty - podane w kwocie brutto po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu w przypadku wystąpienia tych kosztów.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

WNIOSEK

Warszawa, dnia ........................

DYREKTOR

BIURA FINANSÓW

KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

o przyznanie finansowania/dofinansowania* wycieczek i wczasów, w tym profilaktyczno - leczniczych, organizowanych lub zakupionych przez zakład pracy pracownika ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACOWNIKA**

1. Imię i nazwisko pracownika: ............................................................................................

2. Adres: ...............................................................................................................................

3. Nr telefonu służbowego ...................................................................................................

4. Data zatrudnienia pracownika w Komendzie Głównej Straży Granicznej ......................

5. Potwierdzenie komórki kadrowej .....................................................................................

6. Sytuacja rodzinna (ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym) ........................

7. Data ostatniego finansowania/dofinansowania* ..............................................................

Wnoszę o przyznanie finansowania/dofinansowania* świadczenia - ...................................

(nazwa świadczenia socjalnego***)

…………………………………………………………………………………………………...

ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Oświadczam, że miesięczny dochód na jedną osobę w mojej rodzinie (gospodarstwie domowym) za ostatnie 3 miesiące wynosi średnio ............. zł, w tym dochód pracownika ……....... zł, dochód współmałżonka ……...... zł, dochód innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ................. zł****

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………

(podpis pracownika)

Potwierdzenie komórki finansowej o wysokości dochodu pracownika wynikającego z zatrudnienia w Komendzie Głównej Straży Granicznej: .................................................

Załączniki:

………………………………………………………………………………………………

OPINIA KOMISJI DO SPRAW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 3 regulaminu w sprawie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, Komisja do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej uznaje zasadność finansowania/dofinansowania* ....................................................................................................

(nazwa świadczenia socjalnego***)

…………………………………………………………………………………………………

ze środków tego funduszu w kwocie .............................. zł (słownie .......................................................................... zł) i prosi o akceptację wniosku przez Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Podpisy członków Komisji do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Decyzja Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

______

* niepotrzebne skreślić

** pozycje nr 1 - 4, 6 i 7 wypełnia pracownik

*** należy możliwie dokładnie określić nazwę i przedmiot świadczenia socjalnego ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej (np. nazwa wycieczki lub wczasów, forma uczestnictwa w niej, organizator)

**** przez dochód należy rozumieć wynagrodzenie i inne należności wynikające ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, uposażenie i należności wynikające ze stosunku służbowego, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej oraz wszelkie inne uzyskiwane przychody, w tym alimenty - podane w kwocie brutto po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu w przypadku wystąpienia tych kosztów

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

WNIOSEK

Warszawa, dnia ........................

DYREKTOR

BIURA FINANSÓW

KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

o przyznanie dofinansowania wypoczynku urlopowego ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACOWNIKA*

1. Imię i nazwisko pracownika: ............................................................................................

2. Adres: ...............................................................................................................................

3. Nr telefonu służbowego ...................................................................................................

4. Data zatrudnienia w Komendzie Głównej Straży Granicznej ..........................................

5. Potwierdzenie komórki kadrowej .....................................................................................

6. Termin otrzymania urlopu wypoczynkowego: od ............................do.......................**

7. Potwierdzenie bezpośredniego przełożonego o otrzymaniu urlopu wypoczynkowego przez pracownika ..........................................................................................

Wnoszę o przyznanie dofinansowania wypoczynku urlopowego ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Oświadczam, że miesięczny dochód na jedną osobę w mojej rodzinie (gospodarstwie domowym) za ostatnie 3 miesiące wynosi średnio ..................... zł, w tym dochód pracownika ....................zł, dochód współmałżonka .................... zł, dochód innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ………......... zł.***

……………………………

(podpis pracownika)

Potwierdzenie komórki finansowej o wysokości dochodu pracownika wynikającego z zatrudnienia w Komendzie Głównej Straży Granicznej: .............................................................

OPINIA KOMISJI DO SPRAW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 3 regulaminu w sprawie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, Komisja do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej uznaje zasadność przyznania pracownikowi dofinansowania wypoczynku urlopowego, organizowanego we własnym zakresie, w kwocie ...................................................... zł (słownie ..................................................... zł) i prosi o akceptację wniosku przez Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Podpisy członków Komisji do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Decyzja Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

______

* pozycje nr 1 - 4 i 6 wypełnia pracownik

** do otrzymania świadczenia wymagane jest uzyskanie urlopu wypoczynkowego w ilości 14 dni kalendarzowych

*** przez dochód należy rozumieć wynagrodzenie i inne należności wynikające ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, uposażenie i należności wynikające ze stosunku służbowego, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej oraz wszelkie inne uzyskiwane przychody, w tym alimenty - podane w kwocie brutto po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu w przypadku wystąpienia tych kosztów.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

WNIOSEK

Warszawa, dnia ........................

DYREKTOR

BIURA FINANSÓW

KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

o przyznanie dofinansowania udziału w imprezie/przedsięwzięciu* o charakterze kulturalno - oświatowym -..........................................................................................................

(nazwa świadczenia socjalnego**)

ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACOWNIKA***

1. Imię i nazwisko pracownika .............................................................................................

2. Adres: ...............................................................................................................................

3. Nr telefonu służbowego ...................................................................................................

4. Data zatrudnienia w Komendzie Głównej Straży Granicznej ..........................................

5. Potwierdzenie komórki kadrowej .....................................................................................

6. Sytuacja rodzinna (ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym) ........................

7. Data ostatniego dofinansowania udziału w imprezie/przedsięwzięciu* ..........................

Wnoszę o przyznanie dofinansowania udziału w imprezie/przedsięwzięciu* o charakterze kulturalno - oświatowym - ...........................................................................................................

(nazwa świadczenia socjalnego**)

ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Oświadczam, że miesięczny dochód na jedną osobę w mojej rodzinie (gospodarstwie domowym) za ostatnie 3 miesiące wynosi średnio ..................... zł, w tym dochód pracownika..................... zł, dochód współmałżonka.................... zł, dochód innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym ................... zł.****

………………………………

(podpis pracownika)

UZASADNIENIE

...…………………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………..

………………………………………..

(podpis osoby składającej wniosek)

Potwierdzenie komórki finansowej o wysokości dochodu pracownika wynikającego z zatrudnienia w Komendzie Głównej Straży Granicznej: .............................................................

Załączniki:

………………………………………………………………………………………………

OPINIA KOMISJI DO SPRAW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 3 regulaminu w sprawie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, Komisja do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej uznaje zasadność dofinansowania .....................................................................................................................................................

(nazwa świadczenia socjalnego**)

…………………………………………………………………………………………………...

i prosi o akceptację wniosku przez Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Podpisy członków Komisji do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Decyzja Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

______

* niepotrzebne skreślić

** należy możliwie dokładnie określić nazwę i przedmiot świadczenia socjalnego ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej (np. nazwa imprezy, forma uczestnictwa w niej, ilość biletów wstępu),

*** pozycje 1 - 4, 6 i 7 wypełnia pracownik

**** przez dochód należy rozumieć wynagrodzenie i inne należności wynikające ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, uposażenie i należności wynikające ze stosunku służbowego, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej oraz wszelkie inne uzyskiwane przychody, w tym alimenty - podane w kwocie brutto po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu w przypadku wystąpienia tych kosztów

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

WNIOSEK

Warszawa, dnia ........................

DYREKTOR

BIURA FINANSÓW

KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

o przyznanie dofinansowania świadczenia - ................................................................

(nazwa świadczenia socjalnego*)

…………………………………………………………………………………………

ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACOWNIKA**

1. Imię i nazwisko pracownika .............................................................................................

2. Adres: ...............................................................................................................................

3. Nr telefonu służbowego ...............................................................

4. Data zatrudnienia w Komendzie Głównej Straży Granicznej ..........................................

5. Potwierdzenie komórki kadrowej .....................................................................................

6. Sytuacja rodzinna (ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym) ………............

Wnoszę o przyznanie dofinansowania świadczenia - ...........................................................

…………………………………………………………………………………………………...

(nazwa świadczenia socjalnego*)

ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Oświadczam, że miesięczny dochód wynikający z zatrudnienia w Komendzie Głównej Straży Granicznej otrzymany za miesiąc poprzedzający złożenie niniejszego wniosku wynosi ................................................... zł.

……………………………….

(podpis pracownika)

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………..

(podpis osoby składającej wniosek)

Potwierdzenie komórki finansowej o wysokości dochodu pracownika wynikającego z zatrudnienia w Komendzie Głównej Straży Granicznej: ........................................................

Załączniki:

………………………………………………………………………………………………

OPINIA KOMISJI DO SPRAW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 3 regulaminu w sprawie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, Komisja do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej uznaje zasadność dofinansowania .......................................................................................................................................................

(nazwa świadczenia socjalnego*)

…………………………………………………………………………………………………...

i prosi o akceptację wniosku przez Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Podpisy członków Komisji do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Decyzja Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………..….

…………………………………………………………………………………………………...

______

* należy możliwie dokładnie określić nazwę i przedmiot świadczenia socjalnego ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 regulaminu w sprawie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej

** pozycje 1 - 4 i 6 wypełnia pracownik

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

WNIOSEK

Warszawa, dnia ........................

DYREKTOR

BIURA FINANSÓW

KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

o przyznanie finansowania/dofinansowania*

udziału w imprezie o charakterze zbiorowym - ……..............................................................

(nazwa świadczenia socjalnego**)

………………………………………………………………………………………..

ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej

INFORMACJE DOTYCZĄCE IMPREZY O CHARAKTERZE ZBIOROWYM

1. Liczba uprawnionych do finansowania/dofinansowania* osób biorących udział w imprezie ............

2. Wysokość kwoty finansowania/dofinansowania* dla jednej uprawnionej do świadczenia osoby biorącej udział w imprezie ...........................(słownie ......................................... zł).

3. Wysokość kwoty finansowania/dofinansowania* dla wszystkich uprawnionych do świadczenia osób biorących udział w imprezie ...................................(słownie ...............................................zł).

Wnoszę o przyznanie finansowania/dofinansowania* udziału w imprezie o charakterze zbiorowym ...................................................................................................................................

(nazwa świadczenia socjalnego**)

ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………

(podpis osoby składającej wniosek)

Załączniki:

…………………………………………………………………………………………………...

OPINIA KOMISJI DO SPRAW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 3 regulaminu w sprawie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, Komisja do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej uznaje zasadność finansowania/dofinansowania* ....................................................................................................

(nazwa świadczenia socjalnego**)

…………………………………………………………………………………………………...

i prosi o akceptację wniosku przez Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Podpisy członków Komisji do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Decyzja Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

______

* niepotrzebne skreślić

** należy możliwie dokładnie określić nazwę i przedmiot świadczenia socjalnego o charakterze zbiorowym ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej (np. nazwa imprezy, forma uczestnictwa w niej)

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

WNIOSEK

Warszawa, dnia ........................

DYREKTOR

BIURA FINANSÓW

KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

o przyznanie pożyczki mieszkaniowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACOWNIKA*

1. Imię i nazwisko pracownika: ............................................................................................

2. Adres: ...............................................................................................................................

3. Nr telefonu służbowego ...................................................................................................

4. Data zatrudnienia w Komendzie Głównej Straży Granicznej ..........................................

5. Potwierdzenie komórki kadrowej .....................................................................................

6. Sytuacja rodzinna (ilość osób we wspólnym gospodarstwie domowym) ........................

7. Rodzaj zajmowanego mieszkania (tytuł prawny) ............................................................

8. Potwierdzenie komórki finansowej o spłacie dotychczasowej pożyczki .........................

Wnoszę o przyznanie pożyczki mieszkaniowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej w kwocie................................... (słownie .................................................................................................................................. zł).

Oświadczam, że miesięczny dochód na jedną osobę w mojej rodzinie (gospodarstwie domowym) za ostatnie 3 miesiące wynosi średnio ...................... zł, w tym dochód wnioskodawcy .....................zł, dochód współmałżonka .................... zł, dochód innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym .......................... zł.**

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………..

(podpis pracownika)

Potwierdzenie komórki finansowej o wysokości dochodu pracownika wynikającego z zatrudnienia w Komendzie Głównej Straży Granicznej: .........................................................

Załączniki:

………………………………………………………………………………………………

OPINIA KOMISJI DO SPRAW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 3 regulaminu w sprawie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, Komisja do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej uznaje zasadność przyznania pracownikowi pożyczki mieszkaniowej ze środków tego funduszu w kwocie ............................... zł (słownie ..........................................................................zł) i prosi o akceptację wniosku przez Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Podpisy członków Komisji do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Głównej Straży Granicznej:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Decyzja Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

______

* pozycje nr 1 - 4, 6 i 7 wypełnia pracownik

** przez dochód należy rozumieć wynagrodzenie i inne należności wynikające ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, uposażenie i należności wynikające ze stosunku służbowego, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej oraz wszelkie inne uzyskiwane przychody, w tym alimenty - podane w kwocie brutto po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu w przypadku wystąpienia tych kosztów