Zm.: okólnik w sprawie wyjaśnienia wątpliwości w zakresie opłaty elektryfikacyjnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1974.7.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1974 r.

OKÓLNIK Nr 10/PO
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 28 lutego 1974 r.
zmieniający okólnik w sprawie wyjaśnienia wątpliwości w zakresie opłaty elektryfikacyjnej.

W związku z § 6a uchwały Nr 480 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1959 r. w sprawie opłat elektryfikacyjnych pobieranych przy powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (Monitor Polski z 1959 r. Nr 103, poz. 554, z 1961 r. Nr 63, poz. 273, z 1962 r. Nr 35, poz. 164 i z 1973 r. Nr 10, poz. 59) w okólniku Nr PO 4/68 z dnia 20 czerwca 1968 r. w sprawie wyjaśnienia wątpliwości w zakresie opłaty elektryfikacyjnej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8/2 gr, poz. 17) skreśla się ust. 7.