Zm.: okólnik w sprawie ewidencji zagospodarowywania zbędnych środków obrotowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1972.4.10

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 kwietnia 1972 r.

OKÓLNIK Nr 11/KS
z dnia 10 kwietnia 1972 r.
zmieniający okólnik w sprawie ewidencji zagospodarowywania zbędnych składników środków obrotowych.

W związku z decyzją Nr 33/72 Prezydium Rządu z dnia 29 marca 1972 r. przedłużającą czas trwania jednorazowej akcji deprecjacji i upłynniania zbędnych składników środków obrotowych do 30 listopada 1972 r., w okólniku Nr 52/KS z dnia 30 września 1971 r. w sprawie ewidencji zagospodarowywania zbędnych składników środków obrotowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 13, poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

"2) za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 listopada 1972 r. - pod datą 30 listopada 1972 r.",

2)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Niezatwierdzoną część salda konta 269 (ust. 5) oraz różnicę między wartością ewidencyjną zbędnych zapasów (ust. 3 pkt 1), które na dzień 30 listopada 1972 r. nie zostaną zagospodarowane wg zasad określonych w decyzji Nr 93/71 Prezydium Rządu z dnia 21 lipca 1971 r., a ich niższą wartością, po której istnieje możliwość zagospodarowania, księguje się pod datą 1 grudnia 1972 r. na koncie 800 "Straty i zyski". W wypadkach określonych w ust. 8 pkt 2) decyzji, różnice te przenosi się w ciężar konta 852, księgując je drugostronnie na dobro konta 800".