Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.118

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 2013 r.

OGŁOSZENIE Nr 14
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 23 grudnia 2013 r.
zmieniające ogłoszenie w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Warszawa/Modlin

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) ogłasza się, że w ogłoszeniu Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Warszawa/Modlin (Dz. Urz. ULC poz. 114) wyrażenie "obowiązujące od 31 grudnia 2013 r." otrzymuje brzmienie:

"obowiązujące od 17 grudnia 2013 r.".