Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych. - OpenLEX

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.11.96

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 sierpnia 2004 r.
zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych

§  1.
W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 17, poz. 97 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 26 i Nr 8, poz. 58) w załączniku nr 4 dodaje się następujące pozycje:
1)
po pozycji dotyczącej formularza PIT-36 - pozycję dotyczącą formularza PIT-36L w brzmieniu:
123
PIT-36LZeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - podatek dochodowy wg stawki 19%PIT
2)
po pozycji dotyczącej formularza PIT-37 - pozycję dotyczącą formularza PIT-38 w brzmieniu:
123
PIT-38Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowymPIT
§  2.
Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.