Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 24 czerwca 2013 r.
zmieniające niektóre zarządzenia w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 30 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 września 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstańców Śląskich w Raciborzu (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 36, z późn. zm.2) ) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu";

2) użyte w § 1 oraz w załączniku do zarządzenia w § 1, w całości lub w części, wyrazy "Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Raciborzu", zastępuje się wyrazami "Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu";
3) użyte w załączniku do zarządzenia w § 7 pkt 28, § 10 pkt 3 i § 13 pkt 5, w różnych przypadkach, w całości lub w części, wyrazy "Wydział IX Zamiejscowy Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Raciborzu", zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach, wyrazami "Wydział IX Zamiejscowy w Raciborzu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej".
§  2. W zarządzeniu nr 34 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 września 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 41, z późn. zm.3) ) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zespół Stanowisk Samodzielnych, w skład którego wchodzą: radca prawny, specjalista do spraw przeciwpożarowych i kapelan, Zespół Audytu Wewnętrznego oraz Zespół do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Służby, są bezpośrednio nadzorowane przez komendanta oddziału.";

2) w § 4:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) naczelnicy przy pomocy swoich zastępców (kierowników sekcji w Wydziale Finansów) - w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 - 9a, 11 i 17;",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Zespołem do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Służby kieruje Kierownik Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Służby.";

3) w § 21:
a) w ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"Do szczegółowego zakresu zadań specjalisty do spraw przeciwpożarowych należy:",

b) w ust. 2 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"Specjalista do spraw przeciwpożarowych jest uprawniony do:";

4) w § 22:
a) w ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"Do szczegółowego zakresu zadań Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Służby należy:",

b) w ust. 2 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"Zespół do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Służby jest uprawniony do:";

5) § 23 uchyla się;
6) § 25 i 26 otrzymują brzmienie:

"§ 25. W terytorialnym zasięgu działania oddziału znajdują się następujące terenowe organy Straży Granicznej:

1) Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem;

2) Komendant Placówki Straży Granicznej w Żywcu;

3) Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach;

4) Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie.

§ 26. 1. Na zaopatrzeniu komendanta oddziału, z zastrzeżeniem ust. 2, pozostaje:

1) Wydział VIII Zamiejscowy w Nowym Sączu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

2) Sekcja Obsług Technicznych z siedzibą w Nowym Sączu Wydziału Techniki Lotniczej Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

2. Pracownicy wydziału i sekcji, o których mowa w ust. 1, pozostają na zaopatrzeniu Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie im. Powstania Warszawskiego w zakresie, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 23-31.

3. Komendant oddziału, po uzgodnieniu odpowiednio z Dyrektorami: Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej, określi w drodze decyzji warunki w zakresie pomieszczeń, środków łączności i transportu oraz innych niezbędnych materiałów i urządzeń dla wydziału i sekcji, o których mowa w ust. 1.

4. Komendant oddziału wydzieli z taboru transportowego:

1) dwa samochody osobowe do obsługi wydziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) ciągnik rolniczy, samochód osobowy, samochód osobowo - ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t oraz cysternę paliwową do tankowania statków powietrznych, do obsługi sekcji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.";

7) użyte w § 7 pkt 28, § 10 pkt 3 i § 14 pkt 5, w różnych przypadkach, w całości lub w części, wyrazy "Wydział VIII Zamiejscowy Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Nowym Sączu", zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach, wyrazami "Wydział VIII Zamiejscowy w Nowym Sączu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej".
§  3. W zarządzeniu nr 38 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 października 2003 r., w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 45, z późn. zm.4) ) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 2 uchyla się pkt 14,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zespół Stanowisk Samodzielnych, w skład którego wchodzą: radcy prawni, referent prawny, starszy asystent do spraw przeciwpożarowych, specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, rzecznik prasowy, kapelan oraz audytor wewnętrzny, jest bezpośrednio nadzorowany przez komendanta oddziału.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Komórkami organizacyjnymi komendy oddziału kierują:

1) naczelnicy przy pomocy swoich zastępców (kierowników sekcji w Wydziale Prezydialnym i Wydziale Finansów) - w wydziałach;

2) kierownicy (kierownik zakładu opieki zdrowotnej) - w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 11 - 13.";

3) w § 10 w pkt 3 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"występowanie do Wydziału X Zamiejscowego w Kłodzku Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z wnioskiem o:";

4) § 15 uchyla się:
5) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

"§ 17a. Do szczegółowego zakresu zadań referenta prawnego należy:

1) opracowywanie informacji dotyczących przepisów obowiązujących w Straży Granicznej;

2) opracowywanie projektów stanowisk prawnych i decyzji administracyjnych wydawanych w zakresie właściwości oddziału;

3) opiniowanie pod względem legislacyjnym projektów normatywnych aktów prawnych w zakresie właściwości oddziału;

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez komendanta oddziału mających bezpośredni związek z obsługą prawną komendanta oddziału.";

6) w § 19:
a) w ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"Do szczegółowego zakresu zadań specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy należy:",

b) w ust. 2 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy są uprawnieni do:";

7) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

"§ 20a. 1. Do szczegółowego zakresu zadań kapelana należy:

1) sprawowanie opieki duszpasterskiej wobec funkcjonariuszy i pracowników oddziału oraz ich rodzin;

2) zgłaszanie ważniejszych przedsięwzięć duszpasterskich kierownictwu oddziału;

3) udział w kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich, stosunków międzyludzkich i dyscypliny w oddziale;

4) współpraca z kierownictwem oddziału w sprawach duszpasterstwa;

5) udział w odprawach i uroczystościach organizowanych przez kierownictwo oddziału.

2. Kapelan jest uprawniony do wykonywania czynności duszpasterskich wynikających z przepisów regulujących stosunek państwa do danego kościoła lub związku wyznaniowego.";

8) w § 21 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

"Do szczegółowego zakresu zadań audytora wewnętrznego należy:";

9) § 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. W terytorialnym zasięgu działania oddziału znajdują się następujące terenowe organy Straży Granicznej:

1) Komendant Placówki Straży Granicznej w Kłodzku;

2) Komendant Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze;

3) Komendant Placówki Straży Granicznej w Legnicy;

4) Komendant Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu - Strachowicach.";

10) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komendant oddziału, po uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, określi w drodze decyzji warunki w zakresie pomieszczeń, środków łączności i transportu oraz innych niezbędnych materiałów i urządzeń dla Wydziału, o którym mowa w ust. 1.";

11) użyte w § 7 pkt 28, § 13 pkt 5 i § 23 ust. 1, w różnych przypadkach, w całości lub w części, wyrazy "Wydział X Zamiejscowy Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Kłodzku", zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach, wyrazami "Wydział X Zamiejscowy w Kłodzku Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej".
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. Nr 627, 664, 769 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2005 r. Nr 7, poz. 42, z 2007 r. Nr 1, poz. 8 i Nr 3, poz. 30, z 2008 r. Nr 9, poz. 65 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 87 i Nr 16, poz. 100.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2005 r. Nr 4, poz. 18, z 2006 r. Nr 3, poz. 12, z 2007 r. Nr 1, poz. 12, Nr 3, poz. 29 i Nr 5, poz. 50, z 2008 r. Nr 6, poz. 40 i Nr 9, poz. 65, z 2009 r. Nr 14, poz. 87 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 34.

4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 45, z 2005 r. Nr 4, poz. 20 i Nr 11, poz. 77, z 2006 r. Nr 5, poz. 38, z 2007 r. Nr 1, poz. 5 i Nr 2, poz. 19, z 2008 r. Nr 9, poz. 65 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 87.