Zm.: instrukcja w sprawie zaopatrywania zakładów stacjonarnej opieki zdrowotnej w lecznicze środki techniczne.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1994.14.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 1994 r.

INSTRUKCJA
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 2 grudnia 1994 r.
zmieniająca instrukcję w sprawie zaopatrywania zakładów stacjonarnej opieki zdrowotnej w lecznicze środki techniczne.

W związku z § 30 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1974 r. w sprawie zaopatrywania ludności w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (Dz. U. Nr 26, poz. 154) ustala się, co następuje:
§  1.
W instrukcji Nr 5/80 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 września 1980 r. w sprawie zaopatrywania zakładów stacjonarnej opieki zdrowotnej w lecznicze środki techniczne (Dz. Urz. MZiOS Nr 7, poz. 28, z 1983 r. Nr 9, poz. 49, z 1985 r. Nr 12, poz. 49) w § 3 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) II Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Warszawie w zakresie wszczepów narządu żucia i twarzoczaszki, a w szczególności:

a) wszczepów metalowych,

b) zestawów stomatologicznych do osteosyntezy".

§  2.
Instrukcja wchodzi w życie z dniem podpisania.