Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.5.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 2008 r.

DECYZJA Nr 125/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 marca 2008 r.
zmieniająca decyzję zmieniającą decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej

Zarząd Planowania Logistyki - P4

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 49/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2008 r. zmieniającej decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 16) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2 Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Pkt II i III załącznika, o którym mowa w pkt 1, brzmienie nadane niniejszą decyzją otrzymują z dniem 30 kwietnia 2008 r.".

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.