Zm.: decyzja w sprawie zmianowego rozkładu czasu służby na niektórych stanowiskach służbowych w Centrum Koordynacji Działań... - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie zmianowego rozkładu czasu służby na niektórych stanowiskach służbowych w Centrum Koordynacji Działań Straży Granicznej, Zarządzie Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2007.13.113

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2007 r.

DECYZJA Nr 285
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 5 grudnia 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zmianowego rozkładu czasu służby na niektórych stanowiskach służbowych w Centrum Koordynacji Działań Straży Granicznej, Zarządzie Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 82, poz. 748) ustala się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmianowego rozkładu czasu służby na stanowiskach, na których służba pełniona jest w sposób ciągły (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 21 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 40), § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Funkcjonariusze Straży Granicznej pełniący służbę dyżurną w Sekcji Przetwarzania Wydziału Bezpieczeństwa Systemów Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, pełnią służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby.

2. Czas trwania służby wynosi 24 godziny. Rozpoczęcie i zakończenie służby następuje o godzinie 8.30.

3. Funkcjonariusze Straży Granicznej pełniący służbę dyżurną w Sekcji Utrzymania Systemów Wydziału Przetwarzania Informacji oraz w Sekcji Utrzymania Infrastruktury Wydziału Administracji Infrastruktury Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, pełnią służbę w zmianowym rozkładzie czasu służby.

4. Czas trwania służby wynosi 12 godzin. Pierwsza zmiana rozpoczyna się o godz. 8.00 i kończy o godz. 20.00, a druga zmiana rozpoczyna się o godz. 20.00 i kończy o godz. 8.00.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.