Zm.: decyzja w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.235

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 2014 r.

DECYZJA Nr 283/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 lipca 2014 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej

Departament Spraw Socjalnych

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. d i h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 5 ust. 2 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. U. Min. Obr. Nar. Nr 21 poz. 270, z późn. zm.), w celu podwyższenia efektywności polityki zatrudnienia oraz zapewnienia właściwych warunków realizacji zadań przez resort obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§  1.
W decyzji Nr 448/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej (Dz. U. Min. Obr. Nar. poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Limit zatrudnienia bazowego w jednostkach (komórkach) organizacyjnych resortu obrony narodowej ustala się na poziomie: na dzień 1 stycznia 2015 r. - 45.462 i na dzień 1 stycznia 2016 r. - 45.475 stanowisk pracowników wojska.";

2)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. W etatach jednostek organizacyjnych resortu tworzy się stanowiska etatowe przewidziane dla pracowników wojska zgodnie z zasadami określonymi w załączniku Nr 2 do decyzji.";

3)
uchyla się § 8;
4)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Ustalone limity zatrudnienia bazowego lub funduszu wynagrodzeń mogą być zmienione w ciągu roku budżetowego, w przypadku:

1) sformowania nowej jednostki (komórki) organizacyjnej;

2) rozformowania jednostki (komórki) organizacyjnej;

3) przeformowania jednostki (komórki) organizacyjnej;

4) zmiany zakresu zadań jednostki (komórki) organizacyjnej;

5) przesunięcia (zwiększenia, zmniejszenia) funduszu wynagrodzeń jednostki (komórki) organizacyjnej nie mającego wpływu na wielkość funduszu wynagrodzeń w latach następnych;

6) zmian wielkości funduszu wynagrodzeń jednostek (komórek) organizacyjnych stanowiących realizację decyzji Ministra Obrony Narodowej;

7) zmian wynikających z przepisów prawa.";

5)
po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. 1. Osoby wymienione w złączniku Nr 1 do decyzji, przedkładają wnioski o zmianę limitu zatrudnienia bazowego w sytuacjach określonych w § 10 - do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pana Macieja Jankowskiego.

2. W przypadku przenoszenia limitów zatrudnienia bazowego pomiędzy dysponentami środków etatowych wnioski podlegają uzgodnieniu pomiędzy tymi dysponentami.

3. Wnioski powinny zawierać szczegółowe uzasadnienie proponowanych zmian, a w przypadku zmian powodujących zwiększenia ogólnego limitu zatrudnienia bazowego powinny wskazywać źródła ich zabezpieczenia, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.";

6)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Propozycje zmian funduszu wynagrodzeń wynikające ze zmian limitów zatrudnienia bazowego przedstawiają właściwe organy planujące na wniosek lub w uzgodnieniu z właściwymi dysponentami środków etatowych, w trybie decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.";

7)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie decyzji budżetowej dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia oraz dysponenci trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej przekazują Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych informacje w zakresie planu wydatków na wynagrodzenia poszczególnych jednostek organizacyjnych, określonego w decyzji budżetowej na dany rok budżetowy w układzie paragrafów i pozycji klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem planu wydatków na PFRON (w formie papierowej i elektronicznej - w pliku excel) na adres wskazany w odrębnym trybie.

2. W przypadku zmian limitów zatrudnienia i w funduszu wynagrodzeń poszczególnych jednostek organizacyjnych w trakcie roku budżetowego, mających wpływ na wysokość funduszu wynagrodzeń w skutkach stałych w latach przyszłych, właściwi dysponenci środków budżetowych przekazują zweryfikowany plan wydatków na wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty dokonania zmian zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1.";

8)
§ 15 ust. otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Pracodawcy sporządzają, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej, plan zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń, zwany dalej "planem", wg wzoru określonego w załącznikach Nr 3 i 4 do decyzji.

2. Przy sporządzaniu planu pracodawcy są zobowiązani do przestrzegania prawa pracy, w szczególności ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. i aktów wykonawczych oraz układów zbiorowych pracy, określających zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników wojska oraz do zachowania zgodności wysokości funduszu wynagrodzeń z planem finansowym.

3. Plan podlega bieżącej aktualizacji stosownie do wprowadzonych zmian funduszu wynagrodzeń mających wpływ na wysokość funduszu wynagrodzeń w skutkach stałych w latach następnych lub zmian w strukturze zatrudnienia.

4. Pracodawca przedstawia plan zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń do zaopiniowania właściwej organizacji związkowej.

5. Sporządzone plany podlegają przekazaniu w terminie 40 dni od dnia wejścia w życie decyzji budżetowej na dany rok kalendarzowy, a ich aktualizacje (w przypadku zmian w kolumnach 2-11 oraz w przypadku zmian funduszu wynagrodzeń powodujących skutki stałe w latach następnych) w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie zmiany, właściwym organom planującym, drogą służbową dysponentom środków etatowych oraz w formie elektronicznej (plik excel) Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych na adres wskazany w odrębnym trybie.

6. Obowiązku określonego w ust. 5 nie stosuje się do Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.";

9)
§ 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Upoważniam Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pana Macieja Jankowskiego, do:

1) nadzoru nad realizacją postanowień decyzji;

2) dokonywania zmian wielkości zatrudnienia bazowego w imieniu Ministra Obrony Narodowej, na wniosek osób wymienionych w załączniku Nr 1 do decyzji, w ramach wielkości określonej w § 3 ust. 1;

3) dokonywania zmian dotyczących zasad tworzenia stanowisk pracowników wojska.".

§  2.
Załączniki Nr 1-3a do decyzji otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-4 do niniejszej decyzji.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wielkość zatrudnienia bazowego w latach 2015-2016

Lp.WyszczególnienieZatrudnienie bazowe na dzień 01.01.2015 r.Zatrudnienie bazowe na dzień 01.01.2016 r.
1234
1Dyrektor Generalny MON, w tym z przeznaczeniem dla:1 0651 063
aUrzędu Ministra Obrony Narodowej899899
bpozostałych jednostek organizacyjnych166164
2Sekretarz Stanu w MON1 0441 044
3Podsekretarz Stanu w MON pan Maciej Jankowski895915
4Podsekretarz Stanu w MON pani Beata Oczkowicz9292
5Szef Sztabu Generalnego WP338338
6Dowódca Generalny RSZ, w tym z przeznaczeniem dla:38 10238 097
aDowództwa Generalnego RSZ271271
bInspektoratu Systemów Informacyjnych z podległymi jednostkami organizacyjnymi3 0453 045
cInspektoratu Wsparcia SZ z podległymi jednostkami organizacyjnymi24 78224 777
dPozostałych jednostek organizacyjnych10 00410 004
7Dowódca Operacyjny RSZ425425
8Dowódca Garnizonu Warszawa1 9541 954
9Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej495495
10Szef Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów1515
11Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii205205
12Dyrektor Departamentu Kontroli2929
13Biskup Polowy Wojska Polskiego4848
14Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego1212
15Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego66
16Naczelny Prokurator Wojskowy122122
17Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego347347
18Szef Służby Wywiadu Wojskowego141141
19Szef Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej55
20Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie2020
21Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu1414
22Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie1919
23Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie1212
24Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie1111
25Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu1111
26Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie1313
27Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu1010
28Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Gdyni1212
OGÓŁEM45 46245 475

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZASADY I TRYB TWORZENIA STANOWISK PRACOWNIKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA CZAS"P"

1. Strukturę zatrudnienia jednostki (komórki) organizacyjnej resortu obrony narodowej określa plan zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń, o którym mowa w § 15 decyzji. W planie uwzględnia się stanowiska etatowe (określone w dokumencie etatowym danej jednostki), z uwzględnieniem postanowień decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad budowy struktur dowództw i innych jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz stanowiska poza etatem;

2. Zmiana struktury zatrudnienia jednostki (komórki) organizacyjnej resortu obrony narodowej może nastąpić jedynie w przypadku:

1) wprowadzenia zmian organizacyjno-etatowych;

2) zmiany zakresu zadań i sposobu ich realizacji przez jednostkę (komórkę) organizacyjną.

3. Osoby uprawnione do wnioskowania organizacyjno-etatowego, decyzję o utworzeniu/likwidacji/ zmianie nazwy stanowiska etatowego podejmują na podstawie wniosku dowódcy (kierownika, szefa, komendanta) jednostki (komórki) organizacyjnej, w którym szczegółowo uzasadnia się potrzebę dokonania zmian.

4. Stanowiska etatowe tworzone są w:

1) komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych

3) Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych

4) Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych;

5) Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia;

6) Dowództwie Garnizonu Warszawa;

7) Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej;

8) Dowództwie Sił Specjalnych;

9) Narodowym Centrum Kryptologii;

10) Inspektoracie Uzbrojenia

11) Inspektoracie Systemów Informacyjnych;

12) Inspektoracie Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych;

13) dowództwach korpusów;

14) dowództwach dywizji;

15) dowództwach flotylli;

16) dowództwach skrzydeł;

17) centrach operacji - dowództwach komponentów;

18) wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

19) terenowych organach administracji wojskowej;

20) dowództwach brygad (pułków, baz) i jednostek równorzędnych ze względu na stopień etatowy stanowiska dowódcy (kierownika, szefa, komendanta) oraz w dowództwach samodzielnych batalionów (dywizjonów, eskadr) - w komórkach wewnętrznych: sztabu, szkolenia, ochrony informacji niejawnych oraz w komórkach wychowawczych a także stanowiska bezpośrednio podległe dowódcy (kierownikowi, szefowi, komendantowi) oraz stanowiska kierowników w pozostałych komórkach wewnętrznych;

21) w pozostałych jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej nie wymienionych w ppkt 1-20 (z wyłączeniem Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego), wyłącznie stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych i ich zastępców, stanowiska bezpośrednio podległe dowódcy (kierownikowi, szefowi, komendantowi) jednostki organizacyjnej oraz stanowiska kierowników komórek wewnętrznych.

22) oddziałach wart cywilnych i wojskowych strażach pożarnych;

5. W jednostkach (komórkach) organizacyjnych wymienionych w pkt 4 ppkt 1-19 i 22 nie tworzy się stanowisk poza etatem.

6. Stanowiska poza etatem tworzone są w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej w ramach zatrudnienia bazowego z wyłączeniem komórek wewnętrznych oraz stanowisk wymienionych w pkt 4 ppkt 20-22.

7. Przy tworzeniu, likwidacji, zmianie nazwy stanowisk poza etatem, pracodawca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pracy oraz zasad określonych w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego może wprowadzić inne rozwiązania dotyczące zasad i trybu tworzenia stanowisk etatowych pracowników w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej niż wymienione w pkt 4-6.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN ZATRUDNIENIA BAZOWEGO I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NA ROK ...

...............................................................................................

(stopień, imię i nazwisko pracodawcy, data zatwierdzenia)

pełna nazwa jednostki organizacyjnej:
rozdział klasyfikacji budżetowej:
dysponenci środków etatowych (zgodnie z zał. Nr 1 do decyzji w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej):
dysponent środków budżetowych (zgodnie z decyzją w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej):

CZĘŚĆ I

Lp.Nazwa komórki wewnętrznejNazwa stanowiskaNumer identyfikacyjny stanowisk

(NIS)

Stanowisko pracyWymiar czasu pracyKod klasyfikacji zawodów i specjalnościPrzepis płacowyKategoria zaszeregowania / Mnożnik kwoty bazowej*ZasadniczeWYNAGRODZENIELiczba osobomiesięcyRoczny fundusz wynagrodzeńUWAGI
DODATKI DO WYNAGRODZENIAWynagrodznie miesięczne ogółem
premia / dodatek specjalny*dodatek funkcyjnydodatek za wysługę latzwiększony dodatek za wysługę latdodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub szczególnie niebezpiecznychdodatek za pracę w porze nocnejinne dodatki
z etatupoza etatem%%%%
12345678910111212 a1313 a1414 a1515a16171819202122
1.
2.
3.
Razem:XXXXXX

Data sporządzenia: ............................

Sporządził (a): Szef Komórki Kadr Główny Księgowy

................................................ ................................. .................................

(imię, nazwisko, nr telefonu)

* Niewłaściwe skreślić

CZĘŚĆ II

KIERUNKI WYKORZYSTANIA FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

Lp.WyszczególnieniePlan na rok bieżącyUwagi
1.Wydatki planowane na wynagrodzenia, w tym:
1.1wynagrodzenia
1.2podwyżki wynagrodzeń
1.3fundusz premiowy pracodawcy
1.4inne należności*
1.5fundusz nagród uznaniowych
2.Pozostałe należności, w tym:
2.1nagrody jubileuszowe**
2.2odprawy emerytalne i rentowe**
2.3ekwiwalent za niewykorzystany urlop
2.4Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
3.RAZEM FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ
4.Inne wydatki z funduszu wynagrodzeń pracowników, nie mające pokrycia w planach wydatków na wynagrodzenia

* Wyspecyfikować rodzaj należności

** Dołączyć wykazy imienne pracowników, dla których zaplanowano wypłatę pozostałych należności

ZAŁĄCZNIK Nr  4

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA PLANU ZATRUDNIENIA BAZOWEGO I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ

I.

§  1.
W części I planu zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń, zwanego dalej "planem", wykazuje się:
1)
W kolumnie 2 - nazwę komórki wewnętrznej, w której jest zatrudniony pracownik, zgodną

z wewnętrzną strukturą organizacyjną instytucji, np. kierownictwo, pion ochrony informacji niejawnych, nazwa samodzielnej komórki (oddział, wydział, sekcja);

2)
W kolumnie 3 - wszystkie stanowiska (nazwa stanowiska zgodna z obowiązującym u danego pracodawcy przepisem płacowym) na które został przydzielony limit zatrudnienia bazowego;
3)
W kolumnie 4 - numer identyfikacyjny stanowiska (NIS) pracownika zatrudnionego na stanowisku etatowym; w odniesieniu do pracowników zatrudnionych poza etatem nadaje się kolejne numery stanowiące kontynuację numerów identyfikacyjnych stanowisk (NIS) w danej komórce wewnętrznej;
4)
W kolumnie 5-6 - pracowników zatrudnionych na stanowiskach etatowych i poza etatem;
5)
W kolumnie 7- wpisać wymiar czasu pracy w którym jest zatrudniony pracownik na danym stanowisku pracy;
6)
W kolumnie 8 - wpisać kod klasyfikacji zawodów i specjalności posługując się klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, zawartą w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy;
5)
W kolumnie 9 - przepis płacowy, np. PUZP dla pracowników zatrudnianych opłacanych na podstawie "Ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników wojskowych jednostek organizacyjnych sfery budżetowej" (Kadr. 63/98 z późn. zm.);
6)
W kolumnie 10 - przyznaną kategorię zaszeregowania osobistego; w odniesieniu do pracowników korpusu służby cywilnej ustalony mnożnik kwoty bazowej;
7)
W kolumnie 11- ustaloną wysokość wynagrodzenia zasadniczego; w odniesieniu do pracowników korpusu służby cywilnej wysokość wynagrodzenia zasadniczego ustalonego z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej;
8)
W kolumnie 12-18 - dodatki do wynagrodzenia w ujęciu procentowym i kwotowym ustalone na podstawie właściwych przepisów Prawa pracy;
9)
W kolumnie 19 - wynagrodzenie miesięczne ogółem pracownika (suma kolumn 11, 12a, 13a, 14a, 15a,16, 17 i 18);
10)
W kolumnie 20 - liczbę osobomiesięcy (praca jednego pracownika przez liczbę miesięcy w roku, np. w przypadku pracownika zatrudnionego przez rok liczba osobomiesięcy wynosi 12 lub w przypadku stanowiska wakującego ilość miesięcy, w których dane stanowisko pozostało nieobsadzone);
11)
W kolumnie 21 - roczny fundusz wynagrodzeń, stanowiący iloczyn wynagrodzenia miesięcznego ogółem (kolumna 19) i liczby osobomiesięcy (kolumna 20).
§  2.
Chronologia zapisu stanowisk w planie powinna być zgodna z etatem i listą wynagrodzeń.
§  3.
Nieobsadzone stanowiska (vacaty) podlegają ujęciu w planie wraz z przewidywaną wysokością wynagrodzenia.

II.

 W części II planu zatrudnienia "Kierunki wykorzystania funduszu wynagrodzeń", wykazuje się:

1) W wierszu 1 - sumę planu finansowego z wierszy 1.1 - 1.5, zgodną z kwotą określoną w decyzji właściwego dysponenta środków budżetowych o podziale budżetu na wynagrodzenia i fundusz nagród (§§ 401-03,05,08,09, 402-01,03) na rok budżetowy, dla danej jednostki organizacyjnej.

2) W wierszu 1.1 - wielkość wynagrodzenia określonego w kol. 21 I części planu, wyliczoną ogółem za wszystkich pracowników,

3) W wierszu 1.2 - wielkość kwoty naliczonej na podwyżki wynagrodzeń,

4) W wierszu 1.3 - fundusz premiowy oraz rezerwa na zwiększenie wydatków wynikających ze wzrostu wysokości dodatków za wysługę lat,

5) W wierszu 1.5 - wielkość naliczonego funduszu nagród dla danej jednostki organizacyjnej,

6) W wierszu 2. - suma wielkości wypłat przewidywanych w danym roku budżetowym z tytułu nagród jubileuszowych (wiersz 2.1), odpraw emerytalnych (wiersz 2.2) wraz z załączonymi do planu zatrudnienia wykazami imiennymi pracowników, potwierdzonymi przez organy kadrowe oraz należności z tytułu ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (wiersz 2.3).

7) W wierszu 2.4 - kwota planowana na pokrycie składek na PFRON,

8) W wierszu 3 - sumę wydatków z wiersza 1 i 2, zgodną z ogólnym funduszem wynagrodzeń przyznanym w decyzji właściwego dysponenta środków budżetowych o podziale budżetu na wynagrodzenia na rok budżetowy dla danej jednostki organizacyjnej (§§ 401, 402, 403).

9) W wierszu 4 - kwotę uzasadnionych wydatków z funduszu wynagrodzeń pracowników, na które jednostka organizacyjna nie otrzymała budżetu (np. niedoszacowanie funduszu na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne).