Zm.: decyzja w sprawie zasad refundacji studiów oraz szkoleń funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2010.1.34

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lutego 2010 r.

DECYZJA Nr 22/10
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 16 lutego 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zasad refundacji kosztów studiów oraz szkoleń funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 47, poz. 688), postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 36/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad refundacji kosztów studiów oraz szkoleń funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA Nr 1, poz. 12) skreśla się § 10-12.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.