Zm.: decyzja w sprawie zasad oznakowania, rejestrowania, serwisowania oraz niszczenia elektronicznych nośników, na których przechowywane są informacje w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2007.12.109

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 2007 r.

DECYZJA Nr 280
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 23 listopada 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zasad oznakowania, rejestrowania, serwisowania oraz niszczenia elektronicznych nośników, na których przechowywane są informacje w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej

§  1.
W decyzji Nr 63 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad oznakowania, rejestrowania, serwisowania oraz niszczenia elektronicznych nośników, na których przechowywane są informacje w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 24 i Nr 4, poz. 30) w § 4 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) OL - Zespół do Spraw Lecznictwa i Orzecznictwa;";

2)
pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) ZP - Zespół do Spraw Zamówień Publicznych;";

3)
dodaje się pkt 20 i 21 w brzmieniu:

"20) ZD - Zarząd Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej;

21) BL - Biuro Lotnictwa Straży Granicznej."

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.