Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.122

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 122/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej

Departament Administracyjny

Na podstawie § 1 pkt 12 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 162/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych i samochodów dyżurnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 7, poz. 81, Nr 10, poz. 124, z 2010 r. Nr 18, poz. 241 oraz z 2012 r. poz. 339 i 376) wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15. W jednostce zabezpieczającej komórki organizacyjne w dowództwie rodzaju Sił Zbrojnych, w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych i w Dowództwie Garnizonu Warszawa utrzymuje się rezerwę samochodów dyżurnych:

1) reprezentacyjną - dla potrzeb zabezpieczenia wizyt delegacji i gości resortu obrony narodowej oraz inspekcji organizacji międzynarodowych;

2) eksploatacyjną - w celu zabezpieczenia potrzeb transportowych związanych z:

a) niesprawnością służbowego samochodu funkcyjnego lub dyżurnego,

b) udziałem w uroczystościach okolicznościowych w imieniu Ministra Obrony Narodowej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

c) udziałem w ćwiczeniach,

d) udziałem w odprawach,

e) realizacją zadań kontrolnych.

Wykorzystanie pojazdu do celów określonych lit. b-e możliwe jest pod warunkiem, że nie zachodzi sytuacja określona w lit a.";

2) pkt 35a otrzymuje brzmienie:

"35a. Na podstawie obowiązujących przepisów Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej zabezpieczy potrzeby transportowe Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, podsekretarzy stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz żołnierzy w służbie czynnej o stopniu wojskowym generała, w oparciu w samochody wydzielone ze swoich zasobów.".

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.