Zm.: decyzja w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2010.1.26

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 października 2009 r.

DECYZJA Nr 81/09
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 12 października 2009 r.
zmieniająca decyzję w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 47, poz. 688), postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 50/09 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA Nr 1, poz. 15), wprowadza się następujące zmiany:
1)
dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a 1. Decyzję o wyposażeniu pojazdu służbowego w SMF podejmuje dyrektor Departamentu Logistyki CBA, o czym informuje dyrektora SWI CBA.

2. Decyzję o czasowym zablokowaniu dostępu do danych dotyczących pojazdu służbowego gromadzonych w SMF lub o demontażu urządzeń SMF z pojazdu służbowego podejmuje Szef CBA lub jego zastępca, z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej.";

2)
dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. 1. Osoba korzystająca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony jej identyfikator.

2. W przypadku zagubienia identyfikatora lub zniszczenia go w sposób uniemożliwiający jego dalsze użycie, osoba korzystająca jest obowiązana do zwrotu wartości księgowej identyfikatora, określonej przez Departament Finansów CBA.";

3)
§ 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. Dyrektor Departamentu Ochrony CBA w porozumieniu z dyrektorem SWI CBA określą, do dnia 30 października 2009 r., procedurę korzystania z pojazdów służbowych wyposażonych w SMF.";

4)
w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kierownicy jednostek organizacyjnych przekażą do SWI CBA, w terminie wskazanym przez dyrektora SWI CBA, dane wskazane w procedurze, o której mowa w § 19.".

§  2.
Zachowuje moc decyzja o wyposażeniu pojazdu służbowego w SMF oraz decyzja o czasowym zablokowaniu dostępu do danych dotyczących pojazdu służbowego gromadzonych w SMF oraz decyzje o demontażu urządzeń SMF z pojazdu służbowego, podjęte przed wejściem w życie niniejszej decyzji.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.